SAKS Legatet

Legatet udgør samlet i alt 15.000 kr. (pr. 2015).

SAKS bestyrelsen afgør, hvem eller hvilke personer, der efter motiveret ansøgning skal have tildelt legatet. Bestyrelsen foretager en individuel vurdering af ansøgere, og der kan således forekomme variation af legatportionernes størrelse samt antal.

Formålet med legatet er, at yde støtte til udenlandsk kongresdeltagelse eller uddannelse indenfor det artroskopiske fagområde.

Der ydes primært støtte til (prioriteret rækkefølge):

– yngre læger (SAKS medlemskab kræves)
– kongresdeltagelse i udlandet (foredrags- eller posterdeltagelse foretrækkes)

– forskningsophold i udlandet
– kursusdeltagelse eller anden form for uddannelse
– seniorer læger med SAKS medlemskab og aktivitet som ovenfor opstillet

Legatet uddeles én gang årligt i forbindelse med SAKS generalforsamling ved den årlige DOS kongres i oktober måned.

Der kræves et referat efter anvendelse af legatmidler fra legatmodtageren.

Ansøgere skal sende en motiveret ansøgning med beskrivelse af uddannelsesplan/program. Det skal fremgå af ansøgningen, om der er søgt om tilskud/dækning af udgifterne fra anden side samt om eventuelt tilsagn eller afslag fra disse. Ansøgere skal orientere SAKS om størrelse på evt. beløb modtaget fra anden side. Dette vil blive modregnet i en evt. tildeling fra SAKS.

Der foreligger ikke ansøgningsskema.

SAKS indberetter beløbet til SKAT

Legat ansøgningen skal være indsendt og modtaget, før den ansøgte aktivitet afholdes.

Krav til ansøgning:

– skal indeholde CV på maks. en side.
– skal indeholde et budget.
– må maks. fylde tre A4 sider inkl. motiveret ansøgning, CV og budget.
– kopi af kongresdeltagelse/optagelse på kursus vedlægges som bilag (indgår ikke i de tre sider).

Ansøgningsfrist er 1. september. Ansøgningen (PDF format) skal stiles til sekretaer@saks.nu