Vedtægter for Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportsortopædi

Paragraf 1

Det er selskabets formål via samarbejde mellem medlemmerne og deres afdelinger:

–       at højne den sportstraumatologiske behandling

–       at udvikle og formidle endoskopisk behandling i bevægeapparatet

–       at initiere, formidle og støtte sportstraumatologisk forskning

–       at koordinere behandlingsprincipper og informationer

–       at formidle praktisk sportstraumatologisk uddannelse

–       at danne basis for internationalt samarbejde

Paragraf 2

Stk 1
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med særlig interesse for sportstraumatologi. Anmodning om optagelse kan fremsendes gennem: https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=378&mode=register. Herefter tilgår oplysning til bestyrelsen via sekretæren. Bestyrelsen godkender optagelse i Selskabet med simpelt flertal.

Stk. 2
Associeret virksomheds medlemskab er uden stemmeret, men giver mulighed for deltagelse og prioritering i relevante SAKS arrangementer som kurser, symposier og lign. Kontingent for associeret virksomheds medlemsskab fastlægges af bestyrelsen og opkræves af kassereren. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til Sekretæren, sekretaer@saks.nu. Bestyrelsen godkender optagelse i selskabet med simpelt flertal.

Stk. 3
Æresmedlemmer udnævnes på ordinær Generalforsamling ved 2/3 stemmeflertal, efter motiveret indstilling fra Bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har stemmeret, såfremt de opfylder kravene til ordinært medlemskab.

Stk. 4
Ordinære medlemmer der overgår til pension bevarer stemmeretten, men fritages for kontingent fra førstkommende kontingentopkrævning

Stk. 5
Udlandsboende ordinære medlemmer bevarer stemmeret, men fritages for kontingent, såfremt de ikke arbejder i Danmark.

Stk. 6
Som associerede medlemmer kan optages medicinstuderende med reduceret kontingent, men uden stemmeret. Kontingent på 25 % af ordinært medlemskab opkræves af kassereren. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til Sekretæren, sekretaer@saks.nu. Bestyrelsen godkender optagelsen i selskabet med simpelt flertal

Paragraf 3

Selskabets bestyrelse vælges på Generalforsamlingen og består af 5 ordinære medlemmer, 1 yngre læge under hoveduddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi med særlig interesse for artroskopisk kirurgi og 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg 2 gange til i alt 6 år. Suppleanten er på valg hvert år. Yngre læge repræsentanten er på valg hvert år og skal på valgtidspunktet være yngre læge, men ikke nødvendigvis i hele valgperioden.

Paragraf 4

Det påhviler bestyrelsen, at planlægge mindst 1 årligt fagligt møde. Bestyrelsen har mandat til, at beslutte indholdet af disse møder. Det tilstræbes, at disse faglige møder afholdes i relation til relevante faglige kongresser som f.eks. DOS Kongressen.

Paragraf 5

Stk. 1: Der afholdes ordinær Generalforsamling hvert år med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Vedtagelse af næste års kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 1 intern revisor hvert 2. år (lige år) med mulighed for genvalg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Stk. 2
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling annonceres på SAKS’ hjemmeside og indkaldes per mail senest 4 uger før Generalforsamlingen.

Stk. 3
Forslag som ønskes forelagt Generalforsamlingen skal stilles til Formanden og fremsendes skriftligt senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Stk. 4
Ordinære medlemmer der ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen skal meddele dette til Formanden senest 2 uger før Generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør om kandidater er valgbare, og indstiller herefter kandidater til valg på Generalforsamlingen. I tilfælde af at der er flere kandidater til valgbare bestyrelsesposter, afgøres valget ved simpelt flertal blandt ordinære medlemmer på Generalforsamlingen.

Stk. 5
Såfremt der opstiller flere medlemmer, end der er valgbare bestyrelsesposter, udsendes der, via bestyrelsen, valgoplæg for hver kandidat, der ønsker dette, senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Stk. 6
Valgoplæg skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller gennem denne på forlangende af mindst 10 ordinære medlemmer.

Paragraf 6

Stk. 1
Bestyrelsen har mandat til at varetage selskabets økonomiske interesser.

Stk. 2
Selskabet tegnes økonomisk af formanden og kasseren.

Stk. 3
Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for selskabets økonomiske forpligtelser.

Stk. 4
Næste års kontingent vedtages af Generalforsamlingen på grundlag af kvalificeret budget. Kontingentet betales i forbindelse med næste ordinære opkrævning i maj måned.

Stk. 5
Hvis et medlem efter 2 skriftlige rykkere stadig har restance ved årsskiftet, vil medlemmet blive ekskluderet. Medlemmet orienteres pr. mail.

Stk. 6
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Omkostninger forbundet med arbejde i bestyrelsen eller udvalg som foretages på SAKS’ vegne og ikke honoreres af andre, betales af SAKS. Rejseafregning betales efter statens regler.

Paragraf 7

Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges Generalforsamlingen og kræver 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer. Andre sager afgøres ved simpelt flertal.

Paragraf 8

Bestyrelsen har ansvar for, at der arrangeres færdighedskurser eventuelt i samarbejde med DOS, DIMS eller andre specialeselskaber.

Paragraf 9

Selskabet kan opløses på en ekstraordinær Generalforsamling ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte ordinære medlemmer og kun med 2/3 majoritet af afgivne stemmer for opløsning.

Paragraf 10

Ved opløsning af selskabet skal eventuel formue overføres til Dansk Ortopædisk Selskabs Fond (DOS Fonden) til uddeling efter ansøgning. Midlerne kan alene anvendes i overensstemmelse med SAKS’s formålsparagraf.

Sidste vedtægtsændringer: 18. nov. 2021 (DOS Generalforsamling)