Referat fra generalforsamling Odense 2009

Generalforsamling i SAKS 30.4.09 Odense

Dirigent: Bent Wulff Jakobsen

Formandens beretning ved Marianne Backer.

Kurser i 2008-9:
Avanceret artroskopikursus i hofteartroskopi og bruskkirurgi på knæ og ankel april 2009-04-30.
Artroskopi basiskursus maj 09 på Panum instituttet.

Symposier i 2008-9:
Fod og ankel skopi 18-19 september 2008 i Roskilde.
Saks symposium i forbindelse med DIMS- årsmøde januar 2009. “artroskopisk behandling af tennisalbue”.

Jubilæumssymposium: i anledning af SAKS 10 års fødselsdag arrangeres der et symposium hvor tidligere formand og andre SAKS honoratiores vil komme med hver deres indlæg om SAKS relevante emner. Derforuden er industrien inviteret til at komme med et bud på hvordan samarbejdet til dem vil være i fremtiden. Det bliver i forbindelse med DOS mødet onsdag d. 21. Oktober 2009 i KBH, med efterfølgende jubilæumsmiddag hvor tilmelding påkrævet.

Fremtidig SAKS kalender:
Basiskursus maj 2009
SAKS symposium med DIMS januar 2010

Databaser: udover vores ACL database, er hofte database også på vej. Der er også ønsker om en brusk database.
Vævsbanken i Århus, der har været længe undervejs ser nu ud til at være en realitet. Der er håb om at den er oppe at køre ultimo 2009.
Vævsbanken kan levere grafter til afdelinger der er akkrediteret af sundhedsstyrelsen. Svend Erik Christiansen vil komme med retningslinier til ansøgning af dette.
Tak til Jens Ole Storm for at varetage SAKS hjemmesiden. Der opfordres til at komme med input til webredaktøren.

SAKS, DOS og Specialeplanlægningen:
Der er bekymring fra SAKS medlemmerne om hvorvidt afdelinger mister funktioner der beherskes i forvejen.

SAKS og DRG:
Søren Kjeldsen takkes for det store arbejde han har lavet med at synliggøre og gruppeopdele DRG taksterne indenfor vores speciale.

Regnskab: v kasserer Søren Kjeldsen
2008 året er endt med overskud. Lille stigning i medlemsantallet. Overskud fra kurser.
Regnskabet blev godkendt.
Budget:
Der er forventninger om større udgifter i 2009.
Der blev fra medlemmerne opfordret til at anvende flere penge på yderligere kurser, da vi har et godt overskud
Budgettet blev godkendt.
Kontingentets størrelse fastholdes til næste år.
Pga fremtidig større arbejde med regnskabet (momsregisrering) foreslås det fra bestyrelsen at der ansættes en extern revisor.

Valg:
Søren Kjeldsen og Marianne Backer genvælges.
Claus Ol Hansen genvælges som suppleant.
Bestyrelsen har besluttet at indlemme et fast YL medlem i bestyrelsen. Man har indstillet Janni Kjærgaard som “yngre læge”
Janni Kjærgaard vælges ind.
Det foreslås at supplere paragraf 3: YL repræsentanten er på valg hvert år og skal på valgtidspunktet være yngre læge, men ikke nødvendigvis i hele valgperioden.

Poul Thordrup genvælges som revisor.

Der åbnes mulighed for at anvende ekstern professionel revisor.
michael09_295x337
Indkomne forslag:
Michael Krogsgaard, den første formand i SAKS, foreslås som det første æresmedlem af SAKS.
MK var en af initiativtagerne til SAKS opståen. Han har været forgangs mand i mangen et SAKS forhold. Han har arrangeret et imponerende antal af møder, symposier og kurser i SAKS regi. Han har stået bag referenceprogrammer og mange nuværende SAKS medlemmer er uddannet hos og inspireret af Michael. Hele Michaels fremtoning er kultiveret og præget af intelligens og humor. Bestyrelsen har derfor fundet det naturligt at indstille ham til titlen af æresmedlem af SAKS.
Michael Krogsgaard vælges til det første æresmedlem i SAKS.

Der takkes for god ro og orden.

Ref. Peter Faunø