Referat af Generalforsamling

Dato:                      23/10 2013.

Tid:                      16.10 – 17.30

Sted:                      Hotel Radisson Blu Scandinavia, København.

  1. Formanden, Torsten Warming, bød velkommen og foreslog Marianne Backer som dirigent. Marianne blev valgt uden modkandidat.
  2. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne.
  3. Formanden aflagde mundtlig beretning. Se den tidligere udsendte skriftlige formandsberetning.Efter sidste Generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med formand Torsten Warming, sekretær Otto Kraemer, kasserer Kasper Saxstrup, uddannelsessekretær Michael Haugegård, videnskabelig sekretær Bent Lund og suppleant Martin Rathcke. På grund af sygdom måtte Kasper Saxstrup imidlertid hurtigt trække sig fra bestyrelsen og Martin Rathcke indtrådte i bestyrelsen og overtog posten som kasserer. Efter formandens beretning var der nogle få kommentarer. Gunnar Barfod anførte at fase IV uddannelsesforslaget er lagt på hjemmesiden under uddannelse. Marianne Backer mente, at der skulle reklameres mere for legaterne. Bent Lund gennemgik hofteartroskopidatabasens opbygning og viste resultater for det første år i uddrag. Der er for tiden problemer med dataudtræk, men det arbejdes der på. Alle indberettere kan se deres egne data, og udvalgte folk, kan se de totale data. Årsrapporten kan ses på hjemmesiden. Martin Lind gennemgik ikke Korsbåndsdatabasen, da det ikke var programsat. Niels Mortensen anførte, at sidste års beskrivelse af mulighed for dataudtræk til eget brug ikke fungerer så godt, idet der skal specificeres for hvert enkelt item, man ønsker beregnet. Dette skyldes, at databasen er en KMS database under den fællesortopædiske database og Regionerne og dermed underlagt de særlige krav, der er til en sådan database. Forsamlingen godkendte herefter beretningen med akklamation.
  4. Kassereren, Martin Rathcke, fremlagde regnskabet (se det tidligere udsendte) og gennemgik uhensigtsmæssigheder og problemer i forbindelse med regnskab og tidspunkter for indbetalinger. Der er også rejst nogle spørgsmål vedrørende momsbetaling, idet det har vist sig, at der skal betales moms af kontingent indbetalingerne fra de ordinære medlemmer. Der foreligger et notat fra revisor allerede fra det tidspunkt, de overtog revision for SAKS. Dermed forsvinder 25 % af de forventede indbetalinger. Det er aftalt at kassereren arbejder videre på sagen og tager kontakt til DOS kasserer og LVS, Lægevidenskabelige Selskaber. Firmamedlemmernes indbetalinger har tidligere være bagudbetalte og var i princippet ikke indbetalt før vi er inde i det efterfølgende regnskabsår. For at få overensstemmelse mellem kontingentindbetalinger og regnskabsår, er nuværende og kommende kontingentperiode fremrykket ½ år. Dette betyder, at firmaerne har fået ½ år “gratis”, men det betyder intet for kassebeholdningen, da opkrævningstidspunktet er det samme. Oftest betales kontingenter fremadrettet og ikke midt i perioden, men med aktuelle praksis, som er fastlagt af lægeforeningens kontingentopkrævninger, kommer der overensstemmelse mellem SAKS medlemmer og firmamedlemmers medlemsperiode. De går nu begge fra 1.1-31.12! Betaling for medlemmer er i maj og for firmaer juli/aug! SAKS regnskabsår går fra 1.7 -30.6 og i tidligere regnskaber har man indkalkuleret også fakturerede, men ikke indbetalte beløb. Bestyrelsen har i samråd med revisor ikke fundet det hensigtsmæssigt, at indkalkulere ikke indgåede beløb i regnskabet, men af regnskabstekniske årsager er det aftalt med revisor at beløb, der er faktureret og indgået indtil senest 1.9 medregnes til regnskabsåret – med andre ord – pengene skal være i kassen før de kan medregnes! Forsamlingen godkendte det fremlagte regnskab med akklamation.
  5. Kassereren fremlagde derefter næste års budget og foreslog uændret kontingent på 400 kr inkl. moms. Der kan forventes et mindre overskud pga. forventet overskud på Basiskurset. Forsamlingen godkendte budgettet.
  6. Valg til bestyrelsen: Torsten Warming og Bendt Lund afgår efter tur og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Martin Lind og Bjarne Mygind-Klavsen. De vælges uden modkandidater. Yngre læge posten er herefter ledig og bestyrelsen foreslår Lene Rahr Wagner. Lene vælges uden modkandidat. Bestyrelsen foreslår Morten Boesen som suppleant og han vælges uden modkandidat.
  7. Evt.: Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Otto Kraemer gennemgik ændringsforslagene punkt for punkt. Forsamlingen havde ikke forslag til ændringer til forslaget og vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget ved efterfølgende afstemning. Det blev foreslået, at nye medlemmer i stedet for at være et selvstændigt punkt på dagsordenen for Generalforsamlingen, vil blive nævnt i formandens beretning. Dette blev vedtaget og vil indgå i næste års formandsberetning.
  8. Otto Kraemer takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres flotte arbejde i SAKS bestyrelse gennem 6 år.
  9. Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen.
  10. Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med flg. sammensætning:
Formand: Micael Haugegaard
Sekretær: Otto Kraemer
Kasserer: Martin Rathcke
Uddannelsesansvarlig: Bjarne Mygind-Klavsen
Videnskabeligt ansvarlig: Martin Lind
Yngre læge repr./webmaster: Lene Rahr Wagner
Suppleant: Morten Boesen