Referat fra generalforsamling København 2012

SAKS’ GF 24. oktober 2012. Hotel Radisson Scandinavia, København.

Marianne Backer valgt som dirigent.

Marianne Backer erklærede at GF lovligt varslet og indkaldt.

 1. Formandens beretning. Se denne. Der blev efterfølgende drøftet de fremtidige kursers form og tiltag til at øge tilmelding til kurserne. TW foreslog bredere emner og mindre omfang af møderne (eks. eftermiddagsmøder og mere lokale møder). Skal drøftes yderligere i den nye bestyrelse. Forslag om fredag-lørdag i foråret med lidt bredere emner  – f.eks. skulder – knæ – hofte osv. Kunne gøre interessen bredere. MK : Kan jo også være forårsaget af at der er stort arbejdspres på de enkelte læger på diverse afdelinger – sammenholdt med specialeplanen.  Kaspar Saxtrup : Det bliver sværere og sværere at få accept på afdelingerne at få fri og betalt kurser. Lars Blønd : Meget uheldig udvikling – behov for at udvikle kundskaber/uddannelse. Kræver pres på ledelserne rundt omkring i landet. Foreslår at SAKS lægger pres på afdelinger rundt omkring i landet. Gunnar Barfoed : Flere kursister til avanceret ligamentkursus skulle på andre kurser.  Annoncering af kurserne har måske ligget for sent og ikke annonceret på de “rigtige steder”. Skal sendes til uddannelsesansvarlige læger på hospitalsafdelingerne.  SK foreslår forespørgsel til medlemmerne om årsagen til fravalg af SAKS’ kurser. Formandens beretning blev  derefter godkendt uden yderligere anmærkninger.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. SAKS havde i regnskabsåret juli 2011 til juni 2012 et driftsoverskud på kr. 3512, en egenkapital på 291.944 kr. og et bankindestående ultimo på kr. 318.166 kr.
 3. Vedtagelse af kontingent. Budget vedtaget. Uforandret kontingent kr. 400 kr for ordinære medlemmer og 4000 kr + moms for firmamedlemmer.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Peter Faunø og Søren Kjeldsen er på valg og kan ikke genvælges. Kaspar Saxtrup og Otto Kraemer foreslås som nye medlemmer af bestyrelsen. Disse vælges af generalforsamlingen derefter.
  2. Suppleant Per Nyvold afgår fra bestyrelsen og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslå Martin Rathcke og denne vælges.
  3. Bjarne Mygind-Klavsen vælges som yngre læge-medlem da Marc Strauss udgår af bestyrelsen pga. 2 års fellowophold hos Lars Engebretsen i Oslo.
 5. Valg af revisor. Poul Tordrup genvælges og har på forhånd accepteret dette.
 6. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
 7. Eventuelt.
  1. Lars Blønd : Forslag til ACL-databasen, at der bliver lettere adgang til data fra ACL-databasen. Det kan gøres i Sverige. Martin Lind redegør for dette : Ved forespørgsel til kompetencecenter og statistikere omkring mulighederne for at etablere et lignende system som i Sverige. Model med adgang til egne data er afprøvet, men projektet er strandet på mangel på økonomiske midler til en data-retriever. Dette skete for 3 år siden og siden da er intet sket. Lars Blønd : Foreslår at der søges fonde. Martin Lind : Databasen udviklet i KMS og muligvis kan en del af hindringerne ligge i dette, da denne database er temmelig besværlig at foretage ændringer i. Regionerne har krævet, at databasen udarbejdes i KMS.  Niels Mortensen : Alle databaser bør jo have en output-funktion. Dette burde kunne lade sig gøre som en rå-data-fil som interesserede så kunne få udleveret og udarbejde analyser fra. Lene : Problemer med datasikkerhed. KMS-variabler er næsten uforståelige at læse. Svært derefter at få dataene lagt ind i et statistisk-program. Excel kan ikke arbejdes med.  Martin Lind : Foreslag at man én gang årligt fik alle rådata i en form, der kunne indlæses i en Excel-fil med beregnede data på div. score osv. Årsrapporten har været lavet af styregruppen hidtil, men der kan komme input fra f.eks. SAKS til ønskede udtræk/analyser, der kan inkluderes i årsrapporten. Lars Blønd : God idé med årlig Excel-ark med anonymiserede data. Vil blev drøftet i ACL-styregruppen under DOS mødet.
  2. Bent Lund præsenterede ganske kort Hofteskopi-databasen og de muligheder der er for at udtrække data. Marianne Backer påpeger at der mangler hofteskopi-kirurger blandt de der indberetter.