Referat fra generalforsamling Aalborg 2008

Referat fra generalforsamling i
Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Sportstraumatologi

Aalborg d. 8. maj 2008

Velkomst
Formanden Svend Erik Christiansen bød velkommen til de ca. 40 medlemmer som deltog.

A. Dirigent
Gert Kristensen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

B. Formandsberetning 2008:
SAKS har haft et godt år i 2007 og 2008.
Det har været et stabilt år med tilgang af 11 nye medlemmer og 2 udmeldte.

1 . Bestyrelsesaktivitet:
Bestyrelsen har afholdt samlet 8 møder, heraf 4 møder i Odense, 2 Skype-møder og 2 møder i forbindelse med DOS møder.
Det er noget nyt, at vi har anvendt Skype-transmission. Det er et udmærket medie til at holde korte ad hoc møder med en enkel problemstilling, men det kan næppe erstatte regelrette møder.
Generelt har vi i bestyrelsen haft et godt samarbejde og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for dette.

2. Uddannelse:
Basiskurset: Basiskurset blev igen i 2007 afholdt på Panuminstituttet over 3 døgn. Der var 21 deltagere. Kurset foregik som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Kurset var fuldtegnet plus venteliste. Evalueringen var optimal. Så den afgående bestyrelse har besluttet at afholde et tilsvarende møde her inden sommer 2008. Dette kursus er allerede fuldtegnet. Så det ser ud til at succesen fortsætter.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Firmaerne for at stille op med mandskab og udstyr. Jeg vil også gerne takke Søren Tranum Jensen fra PanumInstituttet og fra bestyrelsen Peter Lavard, Torsten Og Marianne for deres store arbejde.
A-kursus.
Michael Krogsgaard har nu i 5 år været delkursusleder for A-kursus i Idrætstraumatologi. Kurset har fået gode anmeldelser og jeg vil gerne takke Michael for hans arbejde.
Som noget nyt har DOS besluttet at uddelegere ansvaret for udnævnelse af delkursusleder til specialeselskaberne. SAKS er aktuelt i færd med at finde en afløser til Michael.

Avanceret dissektionskursus:
Sidste år afholdt SAKS et avanceret dissektions-og færdighedskursus i artroskopisk knæligament- og skulderkirurgi. Den overordnede strategi er , at et sådant kursus afholdes hvert andet år. Et nyt kursus foråret 2009 er så småt ved at være i støbeskeen. Temaet bliver formentligt artroskopisk hofteledsartroskopi og bruskkirurgi i knæled. Tid og sted er ikke aftalt.

SAKS møder i forbindelse med DOS møderne.
Efteråret 2007 i København havde vi inviteret Håkon Alfredsson fra Umeå til at snakke om tendinopatier i Achillessenen. Han leverede en flot gennemgang af patologi, behandlingsmodaliteter.
Lars Konradsen og Marianne havde arrangeret. Tak for det.
Forårsmødet i dag har også været spændende. Tak til foredragsholderne.

Symposium Ved DIMS årsmøde:
Det står i vedtægterne, at SAKS skal holde mindst to faglige møder om året. Det ene skal ligge i relation til Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs årsmøde om foråret.
Normalt har SAKS afholdt sin generalforsamling ved DIMS forårsmødet. Vi har i nogle år diskuteret, om dette var optimalt med hensyn til generalforsamling, idet der har været en tendens til, at færre og færre artoskopiske kirurger deltager i DIMS årsmødet med deraf lavt antal deltagere til generalforsamlingen her i vores selskab.
I ar gav det sig selv, idet DIMS startede årsmødet om formiddagen, således at der ikke var mulighed for at holde separat SAKS møde med generalforsamling.
Derfor er generalforsamlingen nu flyttet her til DOS forårsmødet
SAKS var dog repræsenteret ved DIMS mødet med et symposium. Vi havde besøg af May Arna Risberg, som fortalte om rehabilitering efter ledbåndskirurgi efter et oplæg fra fysioterapeut Mogens Dam. Et spændende symposium

SAKS efterårssymposium:
Det er et stort arbejde og temmelig bekosteligt at arrangere et større symposium, som vores Roskilde-efterårssymposier.
Det har derfor gennem nogle år været diskuteret i bestyrelsen, om det var bedre at forsøge at lave et skandinavisk symposium, således, at der er flere deltagere, flere penge og flere internationale foredragsholdere. Altså et større fagligt niveau. SAKS har derfor ved de seneste møder haft deltagere fra søsterorganisationerne med Norge og Sverige.
Sidste efterår afviklede Artroklinikken i Stockholm et spændende symposium. Derfor besluttede den forrige bestyrelse ikke at holde noget symposium sidste efterår. Vi støttede op omkring dette med bl.a. nogle rejselegater. Mere om det senere.

I år arbejdes der med at symposium om artroskopisk ankelledskirurgi. Symposiet bliver den 18 – 19 september.

Diskussionen mht til at holde Skandinavisk fællesmøde er ikke afklaret. Jeg har diskuteret det med vores skandinaviske kollegaer ved forskellige lejligheder. Det er min fornemmelse, at nordmændene ikke er så interesserede. Et andet problem er, at det vil gå ud over den afslappede atmosfære og de diskussioner som vi har nå det er et nationalt møde. Et andet problem vil være, at mange vil fravælge, når mødet ligger i naboland.
Jeg må konstaterer, at vi i de tidligere møder har haft et højt fagligt niveau med gode foredragsholdere, et højt fremmøde.
Så min holdning er, at vi fortsætte uændret, men invitere vores nordiske venner til vores møder.
Men det må den nye bestyrelse beslutte.

Legater:
I det forgange år har SAKS sponsoreret to yngre lægers deltagelse til Artroklinikkens efterårssymposium. Yderligere har vi sponsoreret Bent Lund med 15.000 kr til et ophold hos M. Philepon, Colorado, USA mhp erhverve kendskab til avanceret hofteledsartroskopi.
I det kommende år har den afgående bestyrelse besluttet at fokusere at få yngre læger ind i subspecialet ved bl.a. at sponsorere 5 yngre lægers deltagelse i efterårssymposiet.

3 . DOS og SAKS
DOS har af Sundhedsstyrelsen fået til opgave at lave en Specialebeskrivelse for hele det ortopædkirurgisk område. Denne beskrivelse har til formål at beskrive fagområdet, klassificering af opertioner indenfor almene, specialiserede, højt specialiserede operationer. Yderligere skal rapporten beskrive udvikling i specialet herunder nye operationsmetoder uddannelse af yngre læger med videre. Dos skal aflevere rapporten i løbet af sommeren .

Yderligere har vi i SAKS haft en lidt heftig debat med DOS. Det udsprang af, at man i DOS pludseligt meldte ud til en delkursusleder i Fod-Ankel selskabet, at han ikke længere var kompetent til at være delkursusleder fordi han ikke længere arbejdede i offentligt regi.
Fod-Ankel selskabet reagerede ikke på dette. Det har vi i stedet for gjort.
Det har været den siddende bestyrelses opfattelse, at hovedformålet med A-kurserne er at have den højeste faglighed og at møderne bør foregå i de mest egnede lokaler.
Vi har på møderne med DOS flere gange fremført vores holdning, som vi gerne i dag vil føre til diskussion på generalforsamlingen i DOS senere i dag.

DRG-taksterne har også været diskuteret. Vi har som tidligere forsøgt at få ændret vores takster. Søren Kjeldsen har lavet et flot stykke arbejde, hvor han sort på hvidt dokumenterer, at mange af vores operationer takseres alt for lavt. Eksempelvis kan en flerligamentrekonstruktion med eventuel allograft, to – tre dages indlæggelse sagtens løbe op i 60.000 kr. En sådan operation takseres til under det halve.
Vi har ved flere møder samt skriftligt fremhævet dette i forhold til DOS bestyrelsen. Desværre er det ganske svært at få noget igennem i det nuværende DRG udvalg.

4. ACL-databasen
ACL-databasen er på skinner og velkørende. Den oprindelige styregruppe, er nu ændret således at der fra hver region er 2 repræsentanter (en deltager og en suppleant). Dette er netop fremlagt af Martin Lind, så jeg vil ikke kommentere dette yderligere.

5. Hjemmesiden
Jeg vil gerne takke Jens Ole Storm for hans arbejde med hjemmesiden.
Jeg vil opfordre medlemmerne til at komme med ideer til nye tiltag – det kan være debatsider, links, eller andet som kan udvikle hjemmesiden. Hjemmesiden kan måske også anvendes til udveksling af regimer indenfor de enkelte regioner. Snak med JOS om hvilke muligheder der er.

6. Vævsbanken.
Det er blevet vanskeligere at skaffe allografter i udlandet.
Lægemiddelstyrelsen kræver, at man som modtager af humant væv eller celler skal være akkrediteret. Det samme skal leverandøren. Skal I modtage en allograft for udlandet skal disse betingelser derfor være i orden.
Yderligere har der i perioder været svært at skaffe allografter.
SAKS har derfor fortsat den grundholdning, at vi bør have mindst en national vævsbank. Der arbejdes fortsat på dette i Århus. Der er problemer med aflønning af sygeplejepersonalet og det vil formentligt tage .

7. Økonomi.
SAKS har fortsat en sund økonomi, så der har ikke fra bestyrelsens side været diskuteret ændringer i forhold til sponsorater, kontingent eller andet. Søren vil senere gennemgå det reviderede regnskab. Jeg vil gerne takke Poul Tordrup for hans arbejde som revisor.

8. Firmaer
Som i de tidligere år, har SAKS haft et flot samarbejde med industrien. Den artroskopiske kirurgi kan ikke eksistere i sin nuværende form uden et tæt samarbejde med firmaerne. Jeg vil derfor takke firmaerne for deres support og støtte.

C. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Søren Kjeldsen fremlagde selskabets regnskab. For første gang var der et underskud på 10.900,-kr. hvilket overvejende skyldtes det avancerede artroskopikursus i Naples. Selskabets formue er dog pt 399.000,-kr. Der er ca. 100 ordinære medlemmer og 10 firmamedlemmer.
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet er godkendt af revisor Poul Tordrup.

D. Vedtagelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 300,-kr./år for ordinære medlemmer og 4000,-kr. for firmamedlemmer, og dette blev vedtaget.

F. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Svend Erik Christiansen og Peter Lavard afgår uden mulighed for genvalg. Ligeledes er suppleant Torsten Warming på valg. Bestyrelsen foreslog Bent Lund og Torsten Warming som nye i bestyrelsen, og Claus Ol Hansen som ny suppleant. Forslaget blev vedtaget med applaus.

Den nye bestyrelse har således følgende sammensætning:
Overlæge Marianne Backer, Hamlet Privathospital
Overlæge Peter Faunø, Århus Sygehus
Overlæge Søren Kjeldsen
Overlæge Torsten Warming, BBH
Overlæge Bent Lund, Århus Sygehus
Speciallæge Claus Ol Hansen, BBH (suppleant)

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.

G. Valg af revisor

Poul Tordrup fortsætter som revisor, og er på valg til næste år.

H. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog §3 i vedtægterne ændret til: Selskabets bestyrelse vælges på Generalforsamlingen og består af 5 ordinære medlemmer, 1 yngre læge under hoveduddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi med særlig interesse for artroskopisk kirurgi og 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg 2 gange til i alt 6 år. Suppleanten er på valg hvert år.
Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslog desuden en ny §9 vedrørende rejselegat: SAKS’s bestyrelse tilstræber hvert år at tildele 1 – 3 rejselegater à min. 15.00 kr. og max. 50.000 kr. til SAKS-medlems kongresdeltagelse eller uddannelses-/udviklingsrejse. Begrundet ansøgning stiles til SAKS’s bestyrelse og sendes til selskabets sekretær. Ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis ansøgningen imødekommes, pålægges ansøgeren ved førstkommende SAKS-møde eller symposium efter at rejsen er afholdt, at give en fremlægning af rejsens udbytte.
Forslaget affødte en diskussion. Bent Wulf Jakobsen fremførte, at bestyrelsen efter hans mening havde myndighed til at uddele disse rejselegater, og at det ikke krævede en vedtægtsændring. Han foreslog, at bestyrelsen lavede et årligt budget, hvori der var kalkuleret med et forventet beløb til legater, gerne flere mindre. Allan Buhl Nielsen foreslog at man oprettede en fond til formålet.
Konklusionen blev, at bestyrelsen trak forslaget, og at man i stedet ville lave et årligt budget, hvor der blev afsat ca. 10% til stipendier/legater.

I. Eventuelt

Blandt andet afledt af formandsberetningen, udspandt der sig en diskussion af SAKS’s holdning til DOS’s udmelding om, at delkursusledere skulle være overvejende offentlig ansat. Holdningen blandt de fremmødte var, at det mere tydede på en politisk holdning, end begrundet i faglighed. Mange af de private klinikker/hospitaler kan tilbyde formidable undervisningsfaciliteter, i modsætning til flere af de offentlige sygehuse. Otto Kraemer fremførte, at i og med at det var det offentlige der indirekte betalte for kurserne, var det vel også rimeligt at det foregik i offentlig regi.
Konklusionen blev, at SAKS’s holdning er, at det må være faglighed og ikke politik der afgør valget af delkursusleder.

Dirigenten afsluttede, og takkede for god ro og orden.

Referent: Peter Lavard