Referat af ordinært møde Hotel Eyde, Herning, 11. november 1999

Referat af møde i Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

Hotel Eyde, Herning d. 11.11.99 kl. 14.00 – 17.00

Program:

Velkomst ved Michael Krogsgaard ACL database Autolog chondrocyt Implantations – projekt Menisk transplantation projekt Orientering fra formanden Orientering fra uddannelsesudvalg Foredrag: Jon Karlsson, Donor site morbidity in ligament surgery

Velkomst ved Michael Krogsgaard.

Det første ordinære møde i selskabet blev indledt med velkomst ved Michael Krogsgaard, der anførte, at der havde været stor tilslutning ved indmeldelse til selskabet.

eyde_h2_212x333

Selskabet har forsøgt at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at få tilskud til oprettelse af en national korsbåndsdatabase bl.a. med udgangspunkt i den nuværende ACL database, som varetages af Bent Wulff Jakobsen, Århus Amtssygehus. Man har imidlertid fået afslag på ansøgningen, idet man ikke mener, at det drejer sig om en rutineoperation endnu.

ACL database ved Bent Wulff Jakobsen.

Vedr. ACL databasen var der bred enighed om, at det var vigtigt med kvalitetskontrol af korsbåndsoperationerne, som er dag er et meget hyppigt indgreb.

Det er selskabets mål, at man kan blive enige om en registreringsformular på landsplan, og man vil arbejde videre med at revidere den nuværende formular, så alle kan blive enige og gå ind i en ensartet registrering, som gør kvalitetskontrol mulig og sammenlignelighed mulig.

Autolog chondrocyt Implantations – projekt ved Uffe

eyde_h3_223x332

Jørgensen. Projektet er startet, men det kniber med rekrutteringen.

Der blev fremlagt en kort oversigt over “behandling af isolerede posttraumatiske ledbruskforandringer i knæleddet”.

Der blev udleveret et spørgeskema for at få et indtryk af opbakning til projektet og mulig deltagelse. Det indebærer at hjem-amtet vil betale for behandlingen på ca 45.000,-DKr.

Undersøgelsen indebærer bl.a. MR-skanning præ- og postoperativt, Ultralyd præ- og postoperativt, skintigrafi præ- og postoperativt og udfyldelse af Cartilage Research Society Score præ- og postoperativt samt almindelig stående røntgen.

Menisk transplantations projekt

Der er to store problemer i den forbindelse, dels er det i Danmark ikke legalt at anvende menisker, udtaget fra donorer på samme måde som ved nyretransplantation, på grund af risiko for HIV-smitte, da der ikke kan udføres kontrol HIV-test 3 mdr. efter.

Man må principielt godt udtage meniskerne, men ikke anvende dem. Man må heller ikke anvende menisker fra andre lande. Disse forhold blev fremlagt af Michael von Magnus ved symposiet om “Symposium on Multiple ligamentous injuries in the knee and Allografts in knee surgery” Vi håber, at lovgivningen kan ændre sig på dette punkt i fremtiden, efterhånden som behovet viser sig.

Et andet problem i forbindelse med menisktransplantationsprojektet er, at inklusionskriteriet i virkeligheden er meget snævert, da man skal have patienter med smerter og en total meniskektomi, men ingen tegn til artrose. Formentlig kommer smerterne samtidig med artrosen i langt de fleste tilfælde.

Se iøvrigt concensusrapporten vedr. menisktransplantation på hjemmesiden.

Orientering fra formanden

Orientering fra uddannelsesudvalg v. Allan Buhl

Der er planer om, at selskabet skal stå for ca. 2 kurser årligt inden for området artroskopisk kirurgi og idrætstraumatologi.

Selskabet har i den forbindelse arrangeret et kursus i artroskopisk kirurgi og idrætstraumatologi lørdag, den 4. marts – 11. marts 2000. Se kurset på hjemmesiden.

eyde_h1_194x254

Mødet afsluttedes med foredrag af Jon Karlsson om emnet:

Donor site morbidity in ligament surgery.

Problematikken omkring forreste knæledssmerter blev belyst. En stor procentdel af patienter, der er opereret med forreste korsbånd har som væsentligste klage:forreste knæledssmerter

Jon Karlsson har opgjort forskellen mellem forreste knæledssmerter i forbindelse med anvendelse af bone-patellatendon- bone transplantat og semitendinosus transplantat. Man har fundet væsentligt færre forreste knæledsproblemer efter anvendelse af semitendinosus og der er færre postoperative smerter, hvilket ikke er uventet, men uanset operationsmetode har en stor del forreste knæledssmerter.

Jon Karlsson har undersøgt forreste knæledssmerter efter anvendelse af en speciel teknik, hvor man udtager bone-patellatendon-bone graften via to små kanaler. Det foregår ved at man primært fræser knoglen ud i den størrelse, man ønsker. Løsner klodsen ned til ligamentet, tunnelerer under peritendiet og trækker transplantatet distalt, idet man nærmest flår ligamentet fri i fiberretningen. Det bliver altså ikke skåret med en senestripperligende instrument. Herefter skærer man klodsen fri distalt og udtager ligamentet, som føres ind i knæet på sædvanlig vis. Incisionerne er meget små og man skåner nervus infrapatellaris

Undersøgelsen tyder på, at bevarelse af n. infrapatellaris har stor betydning for at mindske forreste knæledssmerter efter ACL operation, hvorfor det anbefales at man skåner denne nerve, evt. ved ovennævnte teknik. Der findes også andre teknikker, hvor man kan skåne denne nerve. Undersøgelse af nervens varierende beliggenhed blev beskrevet.

Holdningen i dag er, at ved top idrætsfolk er man mest tilbøjelig til at vælge bone patella tendon bone transplantatet, som har en dokumenteret og kendt god fiksation og holdbarhed.

Semitendinosus transplantatet er velegnet til ikke-topidrætsfolk, hvor forreste knæledssmerter gerne vil indgås, herunder f.eks. pt. med knæliggende arbejde.

Ref. Jens Ole Storm