Referat af generalforsamling Odense 2007

Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstramatologi

Odense den 1. februar 2007.

Velkomst
Formanden Gert Kristensen bød velkommen til de ca. 20 medlemmer som deltog.

Dirigent
Henrik Aagaard blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Formandsberetning 2007:

2006 har været et travlt år i SAKS. Antallet af ordinære medlemmer stiger stadig, mens antallet af firmamedlemmer er stagneret.

Bestyrelsesaktivitet:

Bestyrelsen har holdt møder i maj og september(2-dages internatmøder), samt i december.  Derudover talrige møder mellem mindre fraktioner af bestyrelsen for at løse de forskellige opgaver. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i bestyrelsen for deres utrættelige indsats til gavn for selskabets medlemmer. Bestyrelsen overvejer at benytte SKYPE ved en del mødeaktivitet fremover for at skære ned på rejsetid og rejseudgifter.

Videnskabelige aktiviteter:

En af formålsparagrafferne var at SAKS skulle initiere multicenterstudier – det har været forsøgt i flere omgange men er nok ikke den mest succesfulde aktivitet til dato – så her er en opgave for den kommende bestyrelse.

Uddannelse:

Kurser:

Basiskursus afholdt i København i juni måned – kadaverkursus med fin evaluering. Der er tilsyneladende et udækkeligt behov for i hvert fald basiskurser – forståeligt med omkring 30 nye ortopædkirurgiske kursister årligt. Kurset var fuldtegnet og balancerede økonomisk som planlagt.

Vi skylder de involverede firmamedlemmer en stor tak for at stille op med arbejdsstationer og mandskab.

Vi fortsætter derfor med kurser så længe der ikke sker væsentlige ændringer i de obligatoriske A-kurser hvor den artroskopiske del i øjeblikket lider en krank skæbne som appendiks til kurset i idrætsmedicin. Godt nok sker der en ændring i A-kurserne fra og med 2006 således at alle subspecialerne får hver deres kursus – men der mangler stadig et færdighedskursus i artroskopisk kirurgi i lighed med færdighedskursus i åben kirurgi. Men vi arbejder ufortrødent videre.

På grund af mangel på kadavere samt ordentlige faciliteter forsøges avancerede kadaverkurser i fremtiden henlagt til udlandet i samarbejde med de af vore firmamedlemmer, der har adgang til kadaverlabs. Foreløbig er der planlagt et avanceret  kadaverkursus (knæ/skuldre) i Florida i uge 16. Læs mere på hjemmesiden. Budget omkring kr. 12.000 for en uge med det hele.

Symposiet 2005:

Fin tilslutning, mere end 60% af selskabets medlemmer deltog. Emnet var ACL – state of the art i lyset af udviklingen  af flertunnelteknikker. Stedet som sædvanligt Comwell, Roskilde – en perfekt ramme. Deltagerne fik et særdeles interessant møde og alle fik noget at tænke over. Økonomisk var der tale om en stor succes – et truende underskud blev atter vendt til et betragteligt overskud da vi slap for oversøiske transportudgifter – igen.

Efterårsmødet:

Skulle have været et fællesarrangement med fod/ankel-selskabet, men en kommunikationsbrist på begge sider gjorde at det alligevel ikke kunne lade sig gøre. I stedet havde vi (få) deltagere stor fornøjelse af et foredrag om balletskader af Eilif Larsen, der berettede om et langt liv med den kgl. Ballet – meget spændende.

I øvrigt vil vi gerne efterlyse emner som medlemmerne kunne tænke sig behandlet på et halvårsmøde/symposium.

DRG:

Systemet er stadig for ringe og unuanceret, men det er mere end svært at trænge igennem med vores holdning.

Vi har dog fået en repræsentant i DOS’ DRG-udvalg: Bent Wulff Jakobsen, så indtil videre vil vi holde lav profil på området. Samtidig er DOS DRG-udvalg omdannet fra et ad hoc udvalg til et stående udvalg hvor næstformanden for DOS sidder permanent. Udvalget vil holde møder med alle fagområder, så her gælder det for den nye bestyrelse om at være klædt ordentligt på.

DOS og SAKS:

Der er nu indført ½-årlige møder mellem DOS og fagområderne, og det er mit indtryk at DOS nu arbejder for et styrket samarbejde.

Fagområdebeskrivelse:

Blev behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med DOS-mødet i Odense. Skulle have været endelig færdiggjort på et møde mellem kritikerne af bestyrelsens udkast i forbindelse med DOS-mødet i efteråret, men alle meldte afbud.

Referenceprogram for ligamentskader i knæet:

Er redigeret til en kittelbog i A5-størrelse – af Mikael Krogsgaard. Et stort og meget fint arbejde som også beundres i de øvrige nordiske lande. SAKS har finansieret trykning og programmet er uddelt til alle afdelinger. Flere eksemplarer kan rekvireres hos sekretæren.

ACL-databasen:

Er efterhånden kommet godt i gang. Der er dog imidlertid stadig plads til forbedring – nogle steder mere end andre steder. Man kan kun opfordre alle til at indberette alt – og gøre det via nettet straks patienten er opereret!

Hjemmesiden:

Er efterhånden et godt arbejdsredskab, hvad det stigende antal besøgende da også må tages som udtryk for – tak for det JOS. Vi arbejder for at forbedre den yderligere – bl.a. undersøges mulighederne for at lægge powerpointpræsentationer fra kurser og møder ud på siden tilgængelige for medlemmerne. Men den kan utvivlsomt blive meget bedre og alle forslag hertil er særdeles velkomne. Webredaktøren kan nås fra hjemmesiden ved et enkelt klik.

Vævsbanken:

Er stadig ikke fungerende ” Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven)” er trådt i kraft 7. april 2006.- og de eksisterende bankmodeller skal givetvis tilpasses den nye lov, der har basis i et EU-direktiv.

Internationalt samarbejde:

Der foregår fortsat drøftelser på skandinavisk plan om et mere formaliseret samarbejde – men Sverige er fortsat et problem, da de ikke er organiseret i et selskab som det er tilfældet i Norge og Danmark. Der arbejdes dog fortsat i Sverige på etablering af et selskab – primus motor er Artro-klinikken i Stockholm.

Planen var på sigt at gøre de årlige symposier til et fælles skandinavisk symposium hvor arrangementet går på tur. Artro-klinikken arrangerer et internationalt symposium i forbindelse med indvielse af deres nye lokaler i september i år med et stort internationalt fakultet – og billet til Sverige-Danmark på Råsunda. Læs mere på hjemmesiden.

Bl.a som følge heraf arrangerer SAKS  IKKE et symposium i 2007.

Økonomi:

Selskabet har en rigtig sund økonomi som det vil fremgå af næste punkt på dagsordenen – Det gør det muligt at satse endnu mere på kurser og symposier så de kvalitetsmæssigt kommer helt i top.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Regnskab fremlægges ved Poul Tordrup. Igen i år er der et overskud på kr. 34.000,- og selskabets formue er på kr. 409.000,-.

Der er 85 ordinære medlemmer og 9 firmamedlemmer. Medlemskab koster kr. 300 for ordinære medlemmer og kr. 4000 for firmaer. (4000 kr per medlemskab).

Regnskabet er godkendt af revisor Gunnar Barfod.

Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Selskabets formue blev diskuteret. Flere forslag til forskellige projekter blev diskuteret. Et forslag gik ud på at bedre talentudvikling  i form af fripladser til symposier mv. Dette vil blive diskuteret i den nye bestyrelse.

4. Vedtagelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 300,-kr./år samt uændret kontingent for firmaer.

Dette blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Gert Kristensen, Poul Tordrup og Lars Blønd afgår, uden mulighed for genvalg. Bestyrelsen foreslog følgende valgt ind Peter Faunø, Søren Kjeldsen, Marianne Backer. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen. Alle blev valgt med applaus.

Suppleant Niels Mortensen er på valg og ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Torsten Warming som ny suppleant, som in absentia blev valgt ind.

Den nye bestyrelse har således følgende sammensætning

overlæge Peter Faunø, Randers Regionshospital;

overlæge Marianne Backer, Hamlet Privathospital

overlæge Søren Kjeldsen

overlæge Peter Lavard, Bispebjerg

overlæge Svend Erik Christiansen, Århus Sygehus

speciallæge Torsten Warming (suppleant)

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde

6. Valg af revisor

Gunnar Barfoed er på valg som revisor. Netop afgåede kassemester Poul Tordrup blev valgt som ny revisor i selskabet.

7. Indkomne forslag

Med baggrund i stort arbejdspres, foreslår bestyrelsen udvidelse af bestyrelsen med 1 medlem. Paragraf 3 i vedtægterne foreslås ændret til: “Selskabets bestyrelse vælges på general-forsamlingen og består af 6 personer og 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg, dog højst 4 år i alt. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Suppleant er på valg hvert år”.

Forslaget blev vedtaget. Yderligere blev det vedtaget, at medlemmer kan sidde i bestyrelsen i 6 år, men skal være på vlag hvert 2. år.

Ændringerne vil træde i kraft ved generalforsamlingen 2008

8. Eventuelt

Peter Lavard og Svend Erik Christiansen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, suppleanten og revisoren for godt samarbejde.

Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.