Referat af generalforsamling Odense 2003

Referat fra Generalforsamling

Torsdag d. 22 maj, kl. 09.00, 2003, Odense

Velkomst

Formanden Michael Krogsgaard bød velkommen til de ca. 30 medlemmer som fra start deltog.

Dirigent

Martin Søe Steinke blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning

SAKS har i det år der er forløbet siden sidste generalforsamling haft en medlemsfremgang, idet især antallet af firmamedlemmer er steget forholdsmæssigt. Vi er nu 63 almindelige medlemmer og 9 firmamedlemmer.

Selskabsåret startede godt med to fuldtegnede færdigheds-kurser på Panum Instituttet i København. Kurset i basal artroskopi er jo en fast bestanddel af SAKS’ uddannelsesaktiviteter. Kurset i skulderartroskopi lavede vi i fællesskab med Skulder- og AlbueSelskabet, som vi tidligere har haft et rigtig godt samarbejde med i forbindelse med symposiet Shoulder Problems in Athletes. Ved det aktuelle færdigheds-kursus blev der også gennemgået og anbefalet en række ikke-artroskopiske procedurer, og der blev fra enkelte kursister rejst spørgsmål om, hvorvidt det egentlig er formålet med SAKS’ kurser. Synspunktet er, at selskabets formål er at udbrede kendskabet til artroskopi, og hvis vi ikke promoverer artroskopiske procedurer frem for åben kirurgi, ja så er der ikke andre til at gøre det. Spørgsmålet har været drøftet i bestyrelsen, og der er enighed om, at vi både i vore egne kurser og i de kurser vi laver i samarbejde med andre, knapt så artroskopisk orienterede selskaber, skal holde os vores formålsparagraf ihu.

Desværre måtte vi igen aflyse vores brusksymposium, som var planlagt til efteråret 02. Vi har valg i hvert fald for en tid at opgive dette symposium, som tilsyneladende er svært at samle underviserne til. Det videnskabelige grundlag for behandling af bruskproblemer synes i de senere år ikke at være blevet mere velunderbygget end tidligere. Det har nok skuffet mange, at evidensen for de forskellige behandlinger stadig er svag, samtidig med at antallet af tilbudte behandlingsmuligheder ekspanderer kraftigt. Vi vil nok få større udbytte af et brusksymposium, hvis vi venter til der er lidt flere aspekter at drøfte.

I 2003 er der planlagt 4 uddannelsesaktiviteter. De to færdighedskurser afholdes i Århus i juni, og udover basalkurset arrangerer vi ankelskopi-kursus i samarbejde med fod-ankelselskabet. Den 3. og 4. november afholdes i København symposiet “Groin, hip and sports – diagnostics, treatment and hip arthroscopy”. Den ene dag handler om udredning og behandling af lyskeproblemer hos sportsudøvere, hvilket er et meget vanskeligt område, og en anden dag er helliget hofteartroskopi. Der vil blive en gennemgang af klinisk og billeddiagnostisk undersøgelse af hoften, samt demonstration af diagnostisk og behandlingsmæssig hofteartroskopi, formentlig med en live operation. Lærerpanelet vil bl. a. bestå af kapaciteter fra England og Tyskland. Kort før jul, 18. og 19. december afholdes i samarbejde med Finn Bojsen-Møller fra Medicinsk Anatomisk Afdeling på Panum samt Fod-ankelselskabet et dissektionskursus i underben og fod. Kursisterne får stillet et præparat til rådighed og kan ved dissektion få et fantastisk indtryk af de enkelte strukturer samt indøve forskellige operative teknikker.

Vi har fået opfordring fra DOS uddannelsesudvalg til at sammenlægge A-kursus i idrætstraumatologi og vores basale færdighedskursus. Det synes vi egentlig er relevant, og det kunne blive et rigtig godt uge-kursus, men det er ikke muligt at få et tilstrækkeligt antal timer allokeret til det. Vi fortsætter derfor med at afholde basal-kurset.

Den del af vores uddannelsesprogram, som består i udenlandsophold for en udvalgt ortopædkirurg, blev desværre ramt af en række uheldige omstændigheder. Vladimir Bobic holdt op i sin ansættelse kort efter at Allan Larsen var startet og sammen med andre problemer gjorde det, at stillingen ikke kunne leve op til, hvad man kunne forvente. Allan afbrød derfor fellowshippet. Bestyrelsen beklager det uheldige forløb. Vi har i samarbejde med Implantec dækket de direkte udgifter, Allan er blevet påført, og vi har vedtaget nogle fastere procedurer fremover for godkendelse af afdelinger til fellowships samt fastere rammer for selve aftalerne. Vi arbejder p.t. med et nyt fellowship i England. Implantec støtter fortsat fellowshippet med et legat.

Sidste forår var der en del diskussion om den fremtidige struktur i DOS, initieret af et brev som Gert Kristensen havde skrevet på SAKS’ vegne i DOS Bulletinen. Ved generalforsamlingen i DOS sidste år var der en til tider ophedet debat foranlediget af dette brev. Men vi kan konstatere at formandsberetningen på dette års DOS-generalforsamling nævner, at man arbejder aktivt hen imod at gøre DOS til en paraplyorganisation for subspecialeselskaberne. Denne udvikling er særdeles positiv.

SAKS stillede i 2002 forslag til DOS om, at der udarbejdes et referenceprogram for ledbåndsskader. Dette blev positivt modtaget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Michael Krogsgaard (formand for arbejdsgruppen), Bent Wulff Jakobsen, Poul Tordrup, Michael Kjær, Peter Magnusson og Michael Nielsen. Arbejdet er i gang. Kommissoriet kan læses på SAKS’ hjemmeside.

Som bekendt har SAKS i flere år arbejdet ret målrettet for etablering af en vævsbank med sener, menisker etc. I København har det sundhedsfaglige råd for H:S tilsluttet sig en redegørelse og et oplæg til etablering af banken, men man afventer at sagen oversendes til H:S’ direktion. Det er muligt, at København overhales af Århus, hvor man er nået til en principiel enighed om etablering af en bank. I alle tilfælde bliver der tale om åbne banker, som alle kan trække på, og det vil blive et væsentligt fremskridt, bl. a. for mulighederne for at behandle de allersværeste ligamentskader. SAKS’ menisktransplantationsinteressegruppe står klar med et randomiseret klinisk projekt, ligeså snart der bliver adgang til menisk allografts.

Ved efterårsmødet i DOS afholdtes de første symposier i en nye struktur. Vi havde arrangeret et velbesøgt symposium om “Ikke-alloplastisk behandling af degenerative knælidelser”. Det kom noget bag på mange, at vi havde valgt et ikke-artroskopisk emne, men det hænger naturligvis sammen med, at vi ofte står overfor at skulle behandle degenerative lidelser sammen med ligament- eller meniskskader. Der var god respons på symposiet. Vi har tilbudt DOS at arrangere symposier om bl. a. brugen af allografts inden for ortopædkirurgien, men er er ikke p.t. nogen aftale.

I forbindelse med den nye uddannelsesstruktur skal der laves en række kompetencekort, og vi har udformet det kort, som den uddannelsessøgende skal anvende i relation til meniskproblemer. Senere i år skal er udarbejdes yderligere kompetencekort.

Vi har i 2002 haft et forbilledligt samarbejde med vores firmamedlemmer om sponsoreringen af kurserne. Der har været en utrolig konstruktiv dialog, og Allan har haft møder med sponsorerne løbende. Vi vil gerne rette en tak til firmamedlemmerne for dette frugtbare samarbejde. Vi vil også takke alle de, som har planlagt og undervist på kurserne. Den entusiasme, alle har vist, er en hjørnesten i vores udannelsesaktiviteter.

Det er meget mærkeligt ved denne generalforsamling at sige farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer, som har været med fra en spæde start i begyndelsen af 1990erne, hvor Dansk Sportstraumatologisk Forening blev oprettet som et ortopædkirurgisk diskussionsforum og modspil til DIMS. Som det vil være bekendt fortsatte bestyrelsen af Sportstraumatologisk Forening som bestyrelse for SAKS, da man for 4 år siden besluttede at omdanne foreningen til et videnskabeligt selskab, men med det formål at forhindre forgubning af bestyrelsen blev der sat en funktionstid på 2×2 år for de tre, som nu afgår efter tur og ikke kan genvælges. Til næste år afgår Allan og jeg efter tur, og så er hele bestyrelsen ny.

Bent har været sekretær i SAKS og derfor stået for en stor del af de praktiske arrangementer, korrespondance etc. Bents hjerte banker for ligamentkirurgien og den er jo blevet organiseret på forbilledlig vis i Århus, hvor man har samlet en enorm ekspertise. Vi har kunnet trække på Bents store erfaring i organisations sammenhæng, for er findes nok ikke noget relevant forum, som Bent ikke har været engageret i. Bent har altid været flittig og for formanden har han været en god sparringspartner.

Uffe blev, da bestyrelsen konstituerede sig, valgt til videnskabelig sekretær, og det skyldes naturligvis hans meget lange engagement i forskning. Uffe har herudover haft mange jern i ilden, herunder kontakter til industrien, og har altid nye ideer, som venter på at blive prøvet af. Det har altid været spændende at drøfte sagerne i bestyrelsen med Uffe, for han har ofte haft en ny og forfriskende måde at se tingene på.

Søren har været det stabile holdepunkt midt i landet, nemlig Odense, som han har formået at placere fint på landkortet. Han har altid en stringent indgangsvinkel til problemerne med det faste mål at få dem løst, og han kan adskille følelsesmæssigt engagement fra sund fornuft, hvilket vi har haft brug for flere gange. Desuden har han passet kassen, og som I vil se senere har han gjort det så forbilledligt, at dens indhold stiger jævnt.

Jeg vil gerne takke Bent, Uffe og Søren for det gode og inspirerende samarbejde der har været i bestyrelsen. Det har bestemt ikke været kedeligt at sidde i bestyrelse med jer, og SAKS ønsker er god vind fremover.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab og kontingent

Blev fremlagt af Søren Skydt Kristensen. Indtægterne havde været 77.381og udgifterne havde været 36.054, hvilket havde givet et overskud på 41.327. Hermed var der oparbejdet en formuen på 135.336 og dette synes at være et passende niveau. Michael Krogsgaard anførte at hidtil har selskabet været økonomisk heldige med afvikling af kurser, men at det er nødvendigt at have en formue på omkring 100.000,- for at kunne imødekomme et evt. underskud på kursusaktiviteten. Efter fremlæggelse af næste års budget blev der bestyrelsen side foreslået en kontingent nedsættelse til 300 kr, hvilket blev vedtaget med stort flertal.

Nye medlemmer

Der er anmodning fra Morten Storgaard om optagelse i selskabet, hvilket blev imødekommet. Velkommen !

Valg

Tre nye bestyrelses medlemmer og en suppleant skulle vælges. Bestyrelsen havde foreslået Poul Tordrup, Lars Blønd, Gert Kristensen og Niels Mortensen (suppleant). Andre var ikke emner var ikke foreslået. De opstillede blev valgt ved applaus.

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag

Eventuelt

Henrik Chrintz foreslog en DRG taksts regulering. Gert Kristensen anførte at det var en af den kommende bestyrelses store opgaver. Bent Wulff Jakobsen resumerede at bestyrelsen tidligere havde rettet officiel henvendelse til Svend E. Østgaard, Dansk Ortopædisk Selskab i forbindelse deres arbejde med revision af taksterne. Michael Krogsgaard henviste til brev des angående på SAKS hjemmeside. Gunnar Barfod havde efter henvendelse fra sin direktion skrevet til Sundhedsministeriet, men havde ikke fået svar. Gert Kristensen kommenterede kort at det var vigtigt at et sådan henvendelse udgik officielt fra SAKS. Henrik Chrintz dokumenterede med eksempler behovet for en snarlig takst regulering og indvilligede i at lægge sin arbejdskraft i et af Gert Kristensen foreslået DRG udvalg under SAKS.

Der blev spurgt til DIMS Diplom uddannelse og Bent Wulff Jakobsen meddelte at 77 havde søgt og 69 var blevet godkendt.

Gunnar Barfod spurgte til tidshorisonten med H:S vævsbanken. Michael Krogsgaard svarede at sagen lå til behandling i det sundhedsfaglige råd i H:S, hvor sagen principielt er vedtaget og afventer oversending til H:S. Vi vil forespørge hvor langt sagen er nået. Bent Wulff Jakobsen meddelte at den Århusianske vævsbank angiveligt snart ville åbne og graftpriser vil blive udgift-reguleret. I forbindelse med DRG afregning kan tillægsbeløb opnås ved implantatpriser over 600 kr, herunder grafter.

Referent Lars Blønd