Referat af generalforsamling Århus 2005

Referat fra Generalforsamling

Torsdag d. 3. februar, 2005, Aarhus

Velkomst
Formanden Gert Kristensen bød velkommen til de ca. 18 medlemmer som fra start deltog.

Dirigent
Bent Lund blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning v. formanden:

Ved sidste generalforsamling indvalgtes Peter Lavard og Svend Erik Christiansen.
Den nye bestyrelse konstituerede sig efterfølgende med
Gert Kristensen som formand
Peter Lavard som sekretær
Lars Blønd fortsætter som videnskabelig sekretær
Svend Erik Christiansen som uddannelsessekretær
Poul Tordrup fortsætter som kasserer

Bestyrelsesaktivitet:
Møder i juni, september, oktober samt november og december.
I forbindelse med DOS-mødet holdtes et møde med DIMS (initiativtager) samt repræsentanter fra FFI, Forskningsenheden Bispebjerg, Prof. M.Kjær (Scand,J Med Scienc and Sport) samt DASFAS. Målet med mødet var vel at sondere muligheden for en slags paraplyorganisation som skal inkludere alle de idrætsfaglige selskaber. Vi diskuterede også et samarbejde med DIF/TEAM-DANMARK og den fælles paraplyorganisation. Yderligere blev diskuteret om disse faggrupper i fællesskab skal arrangere den årlige idrætsmedicinske kongres i stedet for som nu udelukkende DIMS og FFI.
Mulighed for en fælles strategi overfor presse og offentlige myndigheder – “varetagelse af ekspertroller” indenfor vores fælles område blev ligeledes diskuteres. Der arbejdes videre med en mulig deltidsansættelse af en journalist som en slags informationsmedarbejder så vores synspunkter får større slagkraft i pressen i fremtiden.
Diskussionen herom vil fortsætte. Det er nu mit synspunkt at DOS er vores primære paraplyorganisation og at der ikke skal ske større ændringer i det. DIMS betragter jeg mere som en samarbejdspartner.

Skattemæssige forhold
Vi har fået udtalelse fra en advokat og en revisor for at sikre at vores forretningsgang overholdt gældende lovgivning, det var stort set tilfældet, blot er vi forpligtet til at opgive udbetalte honorarer til skattevæsenet – det er ikke nok blot at meddele den enkelte at beløbet er B-indkomst. Så fremover vil alle udbetalte honorarer blive opgivet til skattevæsenet – dette til orientering.

Videnskabelige aktiviteter
Et multicenterstudie med titlen “Sammenligning af løs armslynge og udadrotations bandage til behandlingen af førstegangs traumatisk forreste skulderluksation hos yngre” er startet. Gentofte, Herlev, Næstved og Glostrup – Viborg, Silkeborg, og Amager er på vej. Flere bør dog tilslutte sig hvis ikke det skal tage flere år og SAKS skal opfordre til at støtte op om den slags projekter.

WORC scoren (rotatorcuff/impingement) er oversat med støtte fra SAKS og at den fungerer upåklageligt. Den kan med fordel udleveres til patienterne mens de sidder i venteværelser og når de så kommer ind så har vi så godt som hele anamnesen, hvorved vi sparer tid, ligesom vi har et kvalitetssikrings instrument. Hentes via hjemmesiden.

WOSI scoren (instabilitet) forventes klar i marts/april.

Uddannelse:
Kurser:
Basiskursus samt avanceret kursus afholdt i København i juni måned – begge som kadaverkurser med fin evaluering. Der er tilsyneladende et udækkeligt behov for i hvert fald basiskurser – forståeligt med omkring 30 nye ortopædkirurgiske kursister årligt.
Vi fortsætter derfor med kurser så længe der ikke sker ændringer i de obligatoriske A-kurser hvor den artroskopiske del i øjeblikket lider en krank skæbne som appendiks til kurset i idrætsmedicin – uforståeligt al den stund at det mest almindelige ortopædkirurgiske indgreb er af artroskopisk natur.
I samarbejde med fod-ankel og Panum er der igen i 2004 arrangeret kursus i kirurgisk dissektion af underben – også et overtegnet kursus.
På grund af mangel på kadavere besluttede vi at udskyde et avanceret kursus til 2006 og kun at afholde basiskursus til juni med modelknæ – i 11. time fik vi imidlertid alligevel tilbudt et antal kadaverknæ, så basiskursus kører til juni med max 32 deltagere på Panum.

Symposiet 2004:
Meget fin tilslutning til symposiet om kirurgisk behandling af patellofemorale problemer, >100 tilmeldte. Arrangementet var denne gang lavet som en pakke, der inkluderede overnatning for yderligere at stimulere den mere uofficielle diskussion af emnet. Bestemt en succes.

Halvårsmøderne
Ved efterårsmødet var emnet artrofibrose – mødet var velbesøgt og den ivrige diskussion viste at emnet var velvalgt: Alle har problemerne, så forhåbentlig var der lidt at tage med hjem.
Senere i dag vil vi se nærmere på PCL problematikken med hjælp fra Lars Engebretsen, Oslo.
I øvrigt vil vi gerne efterlyse emner som medlemmerne kunne tænke sig behandlet på et halvårsmøde/symposium.

DRG
SAKS har fået sat et kraftigt fingeraftryk på den nye DRG-gruppering, der er indført fra 2005. Der er nu samme takster for åben og artroskopisk kirurgi samt for ambulant og indlagt kirurgi.
DRG systemet er dog stadig utilstrækkeligt efter vores opfattelse og bør revideres til realistiske værdier for alle indgreb. Princippet om at tjene ind på gyngerne hvad man sætter til på karrusellerne harmonerer ikke rigtigt med den stigende specialisering. Forslag er fremsendt til DOS og de øvrige specialselskaber, idet det er vores opfattelse at kun specialselskaberne er i stand til at prissætte de enkelte indgreb indenfor hvert enkelt subspeciale.

Mødet mellem DOS og specialeselskaberne i januar 2005:
Der blev især diskuteret DRG på basis at det af SAKS fremsendte forslag om en mere simpel og retfærdig DRG-afregning samt forslag om at trække implantatprisen ud af DRG. Vores forslag vil indgå i de videre overvejelser om modernisering af DRG i DOS-regi..
Endvidere diskuteredes uddannelse (A-kurser og E-kurser). Fremover (2006) vil der være ét A-kursus indenfor hvert fagområde. Det samlede timetal bliver ikke ændret, men en vis omfordeling vil ske.
Beskrivelse af de enkelte subspecialer som egentlige fagområder blev ligeledes berørt, og vi er i fuld gang med at beskrive det artroskopiske område – om muligt med henblik på en mere officiel certificering af artroskopiske kirurger. Oplæg vil blive lagt ud på hjemmesiden snarest. Mødet fandt i øvrigt sted i en meget positiv ånd.

Referenceprogram for ligamentskader i knæet
Medlemmer af både den gamle og den nye bestyrelse har deltaget i udarbejdelsen af det referenceprogram, der nu ligger til debat på hjemmesiden. Debatten ved fremlæggelsen på DOS-efterårsmødet bar præg af at der var tale om et godt gennemarbejdet program, men også at væsentlige elementer tidligere har været grundigt berørt ved symposier og møder i SAKS-regi.
– glimrende afspejlet i at den største kontrovers gik på knæpunktur eller ej, hvor “gamle” ortopæder mente der var gevinst ved en knæpunktur (de beskæftiger sig heller ikke med dette til daglig).
Det bliver nok ikke nødvendigt at afsætte mere end 10 min. til en endelig vedtagelse på næste DOS-generalforsamling!
Programmet ligger lige nu på hjemmesiden og er til debat i chat-rummet. Alle, der beskæftiger sig med knæets ligamenter bør gennemlæse programmet nøje og komme med indvendinger/forbedringer/tilføjelser via chat-rummet. Deadline for indsigelser er vist sidst i februar.

ACL-database
Er nu ved at være en realitet. Efter ansøgning har databasen modtaget støtte til den årlige drift, der er nedsat en styregruppe, som holdt sit første møde i december. Databasen er fysisk knyttet til databasesekretariatet i Århus. Styregruppen er bredt geografisk sammensat med et fast medlem udpeget af SAKS, Amterne samt databasesekretariatet..
Fra SAKS side har vi lagt vægt på at databasen blev webbaseret så indberetning bliver lettest muligt for deltagende afdelinger. Databasen er identisk med den allerede fungerende Norske og meget snart fungerende svenske i de væsentlige elementer. Ved at vælge samme grundramme vil vi være i stand til at samkøre de tre databaser, der formentlig samler data fra omkring 8-9000 ACL rekonstruktioner årligt – det gøres ikke bedre nogen andre steder i verden p.t.. Det giver store muligheder for forskning – inklusive multicenterstudier – og vil være et potentiale for brødforskning, idet den samlede nordiske database vil være attraktiv for producenterne når det drejer sig om test af nyt udstyr. Vi får se!
Martin Lind vil redegøre yderligere for databasen på det efterfølgende møde.

Hjemmesiden
Er efterhånden et godt arbejdsredskab, hvad det stigende antal besøgende da også må tages som udtryk for – tak for det JOS. Vi arbejder for at forbedre den yderligere – bl.a. undersøges mulighederne for at lægge powerpoint præsentationer fra kurser og møder ud på siden tilgængelige for medlemmerne. Men den kan utvivlsomt blive meget bedre og alle forslag hertil er særdeles velkomne. Web-redaktøren kan nås fra hjemmesiden ved et enkelt klik.

Vævsbanken
Er stadig ikke fungerende – ligger syltet i HS østpå – og vestpå er bestræbelserne strandet på spørgsmålet om honorering af grafthøsterne.

Fellowships
Vi har undersøgt forskellige muligheder for et nyt fellowship i UK, men der er ikke noget konkret på tapetet. Vi arbejder videre med sagen.

SAKS-rejselegat
Det er skønt at være formand for et selskab hvor alle medlemmerne ved alt og kan alt – i hvert fald hvis man skal dømme efter antallet af ansøgninger til SAKS uddannelseslegat som blev annonceret sidste år. Vi havde besluttet at udlodde op til 20 % af formuen som hel eller delvis støtte til velbegrundede ansøgninger om studiebesøg ved andre afdelinger i andre dele af verden.
Men der kom ingen ansøgninger!
(I stedet har bestyrelsen besluttet at holde internatmøde på New Zealand til vinter. :-))

Kommentarer til formandens beretning

Allan Buhl foreslog at der på baggrund af den manglende interesse for SAKS rejselegat, skulle fremsendes information til uddannelsesansvarlige overlæger i håb om større interesse om legatet.

Allan Buhl havde fornemmelse af at der var stilstand i oprettelse af vævsbankerne og opfordrede SAKS til at fremkomme med initiativer til at aktivere relevante myndigheder, idet der efter hans opfattelse er et stort behov for menisktransplantationer.

Svend Erik Christiansen informerede om at vævsbanken i vest forventes at få afklarede nogle praktiske problemer snarest således at der med tiden kan opbygges et lager af højre/venstre og laterale/mediale menisker i forskellige størrelser. Han udtalte desuden at den danske gruppe for menisk transplantation, snart har godkendelse fra etisk komitte således at en specifik gruppe af patienter med præartrose kan tilbydes menisktransplantation. Pointerede vigtigheden af at patienter som modtager denne nye behandlingsform kun bør opereres på de 2 udpegede centre, således at der kan opnås den nødvendige dokumentation af en eventuel behandlingseffekt.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab og kontingent
Blev fremlagt af Poul Tordrup. Indtægterne havde været 113166 kr og udgifterne havde været 43942 kr, hvilket havde givet en positiv balance på 69223 kr. På trods af der var budgetteret med et underskud ved symposiet, havde dette givet overskud. Hermed var der oparbejdet en formuen på 233108 kr. Efter fremlæggelse af næste års budget blev der bestyrelsen side foreslået en kontingent fastholdelse på 300 kr, hvilket blev vedtaget.

Nye medlemmer
Der har det sidste år været anmodning fra 7 om optagelse i selskabet som ordinære medlemmer, samt firmaet Verigen, hvilket er imødekommet.
Velkommen !

Valg
Poul Tordrup, Gert Kristensen og Lars Blønd af gik efter tur og var villige til genvalg. Niels Mortensen var ligeledes på valg som suppleant og var villig til at fortsætte. Gunnar Barfod var på valg som revisor. Ingen modkandidater var foreslået. De opstillede blev valgt ved applaus.

Indkomne forslag
Ændring af vedtægter:
Paragraf 4
Det påhviler bestyrelsen, at planlægge mindst 2 årlige faglige møder. Bestyrelsen har mandat til at beslutte indhold af disse møder. Det tilstræbes at disse møder afholdes i relation til Dansk Ortopædisk Selskabs efterårsmøde samt Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs årsmøde om foråret.
I paragraf 6 indsættes som nyt
stykke 6:
Rejser, som bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer foretager på Selskabets vegne, betales efter DadL’s regler.
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag

Vedtægterne blev godkendt ved applaus.

Eventuelt
Lars Konradsen informerede om at SAKS multicenterstudie vedr. bruskskader, forventedes at kunne fremlægge resultater i april.