Referat af generalforsamling Århus 2004

Referat af generalforsamling i SAKS

13. maj 2004 i Århus.

Som dirigent blev Steen Schmidt valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen er dateret 23.4, hvilket er kortere end 3 uger før mødet. Michael Krogsgaard beklagede dybt den forsinkede udsendelse, og bestyrelsen trækker under disse omstændigheder forslaget om vedtægtsændringer tilbage, idet det vil blive fremsat ved næste generalforsamling. Ingen i forsamlingen havde indvendinger imod, at generalforsamlingen blev afholdt på trods af det sene varsel.

Steen Schmidt konstaterede også, at bestyrelsen ud over Peter Lavard havde indstillet først Bent Lund og i et efterfølgende brev i stedet Svend Erik Christiansen. Michael Krogsgaard redegjorde for, at bestyrelsen anså begge for særdeles kvalificerede til bestyrelsen, og at det skyldtes en meget beklagelig kommunikationsfejl forud for udsendelsen af indkaldelsen, at han fejlagtigt havde opfattet at aftalen om opstilling var sket med Bent Lund, selvom den var sket med Svend Erik Christiansen. Michael Krogsgaard beklagede fejlen over for Bent Lund og Svend Erik Christiansen.

Michael Krogsgaard fremlagde bestyrelsens beretning for det foregående år:

SAKS fik ved sidste generalforsamling 3 nye bestyrelsesmedlemmer, idet 3 af de gamle, som havde været med siden dengang selskabet hed sportstraumatologisk forening, gik af efter tur. Selskabets regler sikrer imod forgubning i bestyrelsen, og det har for de resterende af “de gamle”, nemlig Allan Buhl, Gert Kristensen og Michael Krogsgaard været meget spændende og inspirerende at opleve, at den nye halvdel af bestyrelsen er gået ind i arbejdet med nye ideer og ofte en helt ny måde at se tingene på. Så det er med udsigt til fornyelse og kreativitet fremover, at yderligere 2 gamle, nemlig Allan og Michael, i dag overlader deres pladser til nye medlemmer. SAKS har haft en fortsat tilgang i medlemmer: vi er nu i alt 69 medlemmer og 9 firmamedlemmer. Vi byder de nye medlemmer hjerteligt velkommen.

I det forløbne år har arbejdet i SAKS naturligvis for en stor del været præget af igangværende, faste aktiviteter, nemlig efterårsmødet – hvor vi hørte et spændende foredrag om hvordan arbejdet i praksis tilrettelægges på Artroklinikken i Stockholm -, færdighedskurserne i basal artroskopi og avanceret fod- og ankel artroskopi, symposiet om lyskeproblemer hos sportsudøvere og hofteartroskopi, og dissektionskurset i knæ-underben-ankel og fod i samarbejde med Dansk Selskab for Fod- og Ankelkirurgi. Uddannelsesaktiviteterne bliver i 2004 for 5. gang det basale færdighedskursus, for anden gang avanceret færdighedskursus i knæ, et symposium til november om patellofemorale problemer, og en gentagelse af dissektionskurset knæ-underben-ankel-fod i december. For første gang er et færdighedskursus ikke fuldtegnet, idet der kun er 12 tilmeldte til det avancerede knækursus. Om det skyldes, at der fra flere firmaers sider tilbydes færdighedskurser i udlandet inden for dette emne, eller at antallet af potentielle kursister ikke er stort nok, eller helt andre forhold må være op til den kommende bestyrelse at diskutere og drage konsekvensen af. Det ligger allerede nu fast, at symposiet i 2005 vil handle om bruskproblemer, idet det er bestyrelsens vurdering, at der efterhånden er en smule nyt inden for området, og at der er grund til at  gøre status, før dette område alene styres af markedskræfterne.

Samarbejdet med DOS er forsat i det sidste år. Det årlige møde mellem DOS’ bestyrelse og formændene for subspecialeselskaberne blev afholdt i januar måned i god stemning. Man gennemgik kompetencekortene til den nye speciallægeuddannelse (af hvilke SAKS har udformet nogle stykker) og selve uddannelsens tilrettelæggelse i de3 regioner blev gennemgået. Der skal i løbet af 2004 af subspecialeselskaberne udarbejdes en beskrivelse af fagområderne, som bl. a. skal bruges ved overlæge-bedømmelser. Princippet for DRG-taksterne blev gennemgået. Taksterne skal justeres årligt, hvilket bl. a. sker på baggrund af konkrete oplysninger om liggetid m. v. for de enkelte indgreb. Det betyder, at der er en latenstid på et par år før taksterne justeres, og ved effektivisering er der derfor en gevinst at hente for afdelingerne i et par år. Generelt fandt SAKS at de artroskopiske takster var meget lavt vurderet, og den gruppe, SAKS har nedsat til at arbejde med DRG-spørgsmålet indsendte en del rettelsesforslag. Tidsfristen for os til at reagere var meget kort, og SAKS har foreslået DOS, at der nedsættes en permanent DRG-gruppe med repræsentation fra alle subspecialeselskaber. A-kurset i idrætstraumatologi er nu et 4-dages kursus med 24 timer, men det er stadig ikke nok til, at er kan indarbejdes et egentligt artroskopi færdighedskursus – derfor holder vi fast ved vores basal-artroskopikursus.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal opslås et artroskopisk rejselegat ca. 1 gang om året og af en størrelse som svarer til 15-20 % af vores formue. Legatet kan dække konkrete udgifter i forbindelse med studiebesøg hos erfarne artroskopører, og formålet er at fremme inspirationen i dansk artroskopi. Ansøgningsfristen er 1.6 – så i kan opfordre på afdelingerne til at søge legatet. Alle læger kan modtage det.

Hjemmesiden er velbesøgt og aktiv, og vi har en rigtig god web-master i Jens Ole Storm. Chat forum, som blev oprettet for et år siden, er dog ikke særligt aktivt, og vi kan meget gerne drøfte, om vi skal opretholde det, evt. i en anden form.

Vi er ikke nået til noget konkret forslag mhtil næste fellowship, men Poul Tordrup arbejder for at etablere et i England.

Etableringen af landsdækkende allograftbanker er principielt nu mulig i Århus og København, men de bevilgende myndigheder er afventende. Der er netop vedtaget et direktiv i EU, ifølge hvilket de enkelte medlemslande har pligt til at sørge for at borgerne har adgang til allograftvæv i nødvendigt omfang. Flere anvender for øjeblikket væv fra en belgisk vævsbank.

Menisktransplantationsgruppen ved Henrik Aagaard og Svend Erik Christiansen arbejder støt fremad og har netop ved ESSKA været organisator af et symposium for den europæiske menisktransplantations interessegruppe. Hvis nogle af SAKS medlemmer gerne vil være medlem af gruppen, kan de kontakte Henrik Aagaard.

Referencegruppen vedr. retningslinier for diagnosticering og behandling af ledbåndsskader i knæet arbejder også støt fremad. Arbejdet forventes afsluttet omkring 1. september, således at det kan drøftes på DOS efterårsmøde og endeligt drøftes og vedtages på forårsmødet 2005.

Den nye §14 vurdering af overlægeansøgere med sagkyndige fra subspecialeselskaberne er startet. Det er jo en ny måde at vurdere på, bl. a. fordi ansøgerne skal vurderes inden for kompetenceområderne, og bedømmelsesudvalgene skal nok lige finde en god rutine før det kører standardmæssigt

Som altid har vi haft et rigtig godt og konstruktivt arbejde med industrien, bl. a. om sponsorering af uddannelsesaktiviteterne. Tak til industrien for dette samarbejde, uden hvilket symposier og kurset slet ikke kunne afholdes i den nuværende form.

Allan holder op efter 5 år i bestyrelsen. Allan er jo en af de gamle, store, som har været med i næsten alt igennem tiden. Det har været fantastisk at kunne øse af Allans store praktiske erfaring med organisationsarbejde. Allan er besindig og konstruktiv, altid loyal over for selskabet, og han har lagt et kæmpe arbejde i posten som uddannelsessekretær. Han har afholdt en del kurser og symposier, altid velforberedt til mindste detalje. Vi vil gerne takke Allan mange gange for det gode samarbejde. Du har flere gange været klippen i det oprørte hav.

Gert fortsætter som den eneste af “de gamle” i bestyrelsen, og derfor vil vi på falderebet også takke Gert for hans indsats for selskabet og et meget inspirerende og loyalt samarbejde i bestyrelsen. Gert er ofte et hoved foran andre i sin tankegang, og mange af hans ideer kan virke provokerende, men viser sig ved nærmere granskning at være særdeles konstruktive. Den nuværende arbejdsform i DOS f. eks. er bl. a. opstået efter den diskussion, som Gerts indlæg i DOS Bulletinen afstedkom. Tak for mange års godt kammeratskab.

Michael Krogsgaard takkede for 5 meget spændende år som formand. Det har været alt afgørende for arbejdet, at medlemmerne har været aktive og positive. Selvom der ikke altid har været enighed i bestyrelsen, har den røde tråd dog været høj faglighed og saglighed.

Beretningen blev vedtaget.

Gert Kristensen takkede Michael for han arbejde som formand.

Allan takkede for nogle gode år i bestyrelsen.

Poul Tordrup fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på ca. 28.000,- Regnskabet blev godkendt, og der blev vedtaget uændret kontingent på 300,- for 2004/5.

Bestyrelsen har godkendt 5 nye medlemmer og 1 nyt firmamedlem. Velkommen !

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Allan Buhl og Michael Krogsgaard afgik og kunne ikke genvælges. Peter Lavard og Svend Erik Christiansen blev indvalgt.

Gunner Barfoed er valgt som revisor for 2 år, så der var ikke valg.

Forslag om vedtægtsændringer udgik.

Intet under eventuelt.

Herefter gennemgik Lars Blønd et multicenterstudie om behandling af førstegangs-traumatiske skulderluksationer. Projektet er nærmere beskrevet under (og så en link til projektet på hjemmesiden). Afdelinger som vil deltage kan melde sig til Lars Blønd (link til e-mail).

Hans-Viggo Johannsen holdt et rigt illustreret og instruktivt foredrag om behandling af SLAP læsioner og bicepssenepatologi.

13.5.2004

Referent: Michael Krogsgaard