Referat af generalforsamling Århus 2001

Referat GENERALFORSAMLING

Radisson SAS Hotel Århus 030501

Michael Krogsgaard bød velkommen.

Søren Kaalund blev valgt til dirigent.

Formandsberetning.

Der er gået et år siden vi holdt generalforsamling sidst. For første gang siden Selskabets stiftelse skal der være valg til bestyrelsen, idet 3 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg efter at have siddet i 2 år. De resterende 2 er på valg om et år efter 3 års periode. Dette blev indført for at sikre kontinuitet. Fremover skal alle vælges for 2 års perioder.

Vi har holdt to møder, nemlig forårsmødet i Odense, hvor vi havde et særdeles interessant minisymposium om behandling af ACL-rupturer hos børn. Ralf Erik Hilgert fra Hamborg fortalte levende om emnet, suppleret af indlæg fra Uffe Jørgensen og Bent Wulff Jakobsen. Mødet mundede ud i rekommandationer om hvorledes problemet skal gribes an. Og efterårsmødet i forbindelse med DIMS mødet i Køge. Her fortalte Lobenhoffer fra Hannover om behandlingen af tibiakondylfrakturer – ganske vist ikke noget udpræget sportstraumatologisk emne, og efter hans præsentation var det klart, at det heller ikke er et særlig artroskopisk relateret emne, idet han havde forladt den artroskopiske vejledning ved osteosyntese, undtagen ved eminentia frakturer. Han benyttede i stedet gennemlysning og perkutan osteosyntese.

Selskabets fellowships er nu begge realiseret. Marianne Backer er kommet hjem fra NYC og Hospital for Special Surgery, hvilket hun levende fortalte os om ved efterårsmødet. Det faglige og forskningsmæssige udbytte har været stort. Og Poul Tordrup er i Liverpool fra 1.3 og et år frem. Også dette fellowship vil givetvis give et stort fagligt udbytte personligt og et godt pust til faget herhjemme. Bestyrelsen arbejder med flere fellowships i fremtiden, men formentlig først fra 2003.

Selskabets uddannelsesprogram er nu oppe på det ønskede niveau. Vi har jo startet programmet af to grunde: dels var der en alvorlig mangel på basale og avancerede færdighedskurser inden for artroskopi. Der har været få timers artroskopi på A-færdighedskurset, og de er nu fjernet. Faktisk har man i perioder skullet til udlandet for at deltage i et færdighedskursus om det hyppigst udførte ortopædkirurgiske indgreb: knæartroskopi. Sidste år afholdtes i Aalborg det første basale skopikursus under stor succes. Det gentages årligt, i år i Århus, hvor det første avancerede færdighedskursus også afholdes for første gang. Allan vil fortælle nærmere om dette.

Den anden baggrund for uddannelsesprogrammet var, at der var et udtalt behov for at kunne gennemgå afgrænsede emner, specielt nye behandlingsmuligheder, og tage en beslutning om, hvordan vi rent fagligt vil tackle dem. Det drejer sig altså om symposier på avanceret niveau, og dem har vi siden 1998 holdt eet af hvert år: Menisktransplantation, flerligamentkirurgi/allograftproblematik og sidste år skulderproblemer blandt idrætsudøvere. Symposiet sidste år fandt sted i Odense under optimale praktiske former, med et fremragende panel, og det forløb helt som planlagt. Vi glæder os til 2001s symposium om bruskirurgi – det afholdes på Gentofte Amtssygehus i København den 10. og 11. oktober. Panelet kommer til at omfatte Steadman, Britberg, Kaplan, Peter Ebbesen og andre kapaciteter. Symposiet i 2002 kommer formentlig til at handle om lyskeproblemer og hofteartroskopi.

Skuldersymposiet i Odense blev afholdt i samarbejde med Skulder-albue Selskabet. Dette samarbejde forløb virkelig konstruktivt og positivt. Der er planer om, at færdighedskurserne vedr. skulder/albue også laves i samarbejde med Skulder/albue selskabet.

Vi har flere gange i bestyrelsen og ved vores sidste medlemsmøde drøftet forholdet til DOS. En af grundene til etableringen af vores uddannelsesprogram udsprang i, at vi ikke kunne få nogen dialog med DOS om etablering af kursusaktiviteterne og derfor etablerede vi dem selv. Vi har haft kontakt til DOS om kvalitetssikring, om bruskkirurgi, om menisktransplantation, om uddannelse, om DRG takster og om diagnosekoder. Desværre har vi ikke – heller i da vi var Dansk Sportstraumatologisk Forening – fået nogen respons fra DOS. Ved vores sidste medlemsmøde blev det klart udtrykt, at meget af den strukturerede faglige aktivitet herhjemme udføres i subspeciale selskaberne, og at det vil være naturligt at gøre disse mere synlige i DOS og sikre den kortest mulige vej fra den faglige kompetence til det politiske og sundhedsfaglige system. Det var glædeligt, at DOS inviterede specialeselskaberne til møde med DOS bestyrelse 3. april. Det må betragtes som det første i en række af møder, hvor man følte hinanden lidt efter. DOS gav udtryk for, at man gerne ville inddrage specialeselskaber mere i den praktiske afvikling af DOS møderne. Man ville gerne lade subspecialerne lave f. eks. Instructional Courses og symposier. Man vil se på, om torsdagen officielt kan inddrages i DOS-møderne, således som den allerede i dag bliver brugt. DOS ønskede gerne input fra subspecialeselskaberne til guildal lecturer og honorary lecturer. Man opfordrede til nærmere samarbejde med DOS om kursusvirksomhed, således at A-kurserne forbliver i DOS-regi men selskaberne får mulighed for at kommentere og diskutere kursusrækken før den går i trykken, og således at man kan afholde E-kurser, enten i rigtigt DOS-regi, eller associeret så DOS godkender kurset til CME-akkreditering. DOS præciserede, at sundhedsmyndighederne ikke er interesserede i at tale med en masse subspecialeselskaber, og at DOS har den politiske kompetence. Jeg fornemmede ikke nogen udmelding fra DOS bestyrelsen med hensyn til at delagtiggøre specialeselskaberne i myndighedsarbejdet, men som sagt var det det første møde i en række (der ikke er datolagt endnu), og forhåbentlig bliver der en god dialog fremover.

Gert Kristensen lavede efter det aftalte på sidste medlemsmøde et indlæg til DOS bulletinen om disse overvejelser. Jeg fornemmede klart, at indlægget var blevet mindre venligt opfattet i DOS’ bestyrelse, og man talte om at “nogen vil omstyrte DOS”. Jeg har fremført, at de initiativer vi har taget har været nødvendige af faglige årsager, og at vi ikke i DOS igennem årene har mødt nogen forståelse for, at de betydelige faglige og uddannelsesmæssige problemer skulle løses. I den sammenhæng har f. eks. de alloplastik interesserede nok fået en betydeligt større feedback fra DOS. Rygkirurgerne bliver f. eks. også spurgt, når DOS får rygfaglige problemer. Sådanne henvendelser har vi ikke fået.

Både hvad angår menisktransplantation og allograftbank virksomhed er vi nået et syvmileskridt videre i det forløbne år. Menisktransplantationsinteressegruppen har etableret stærke europæiske og amerikanske kontakter og arbejdet fagligt videre med menisktransplantation jvnf. den konsensus der blev lavet i 1998. Det vil Svend-Erik Christiansen redegøre nærmere for. Tilvejebringelse af allograftvæv i Danmark er rykket et skridt frem efter at Etisk Råd behandlede en henvendelse fra SAKS om de etiske aspekter ved transplantation af ledbånd, menisker, brusk osv. Etisk Råd var klar i sin udtalelse – som der ligger nogle eksemplarer af her – og den ved vedtaget med kun 1 stemme imod, hvilket så vidt jeg forstår er sjældent i Etisk Råd. Rådets overvejelser ligger helt i tråd med vores egne, nemlig at vævet skal komme fra donorer, som har givet deres tilsagn efter grundig information, eller efter tilsagn fra pårørende. Det må ikke gøres til genstand for kommerciel eller politisk udnyttelse. Efter rådets udtalelse har sundhedsministeren udtalt, at han ikke mener der er juridiske hindringer for etablering af en allograftbank. H:S har besluttet at vurdere konkret om man skal etablere en bank, og i Århus har der politisk været rejst interesse for etablering af en bank der. Jeg tror personligt, at der inden årsskiftet bliver etableret een eller flere banker herhjemme. Det er vigtigt at bankerne arbejder efter samme retningslinier, og SAKS har derfor nedsat et lille udvalg af Bent Wulff Jakobsen, Preben Duun og MK til at komme med forslag til disse retningslinier.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere sin vejledning om specialeplanlægningen, og i den anledning havde vi – delvis uopfordret – givet en kommentar via DOS. Udkastet er nu udkommet og omfatter en rekommandation om, at idrætstraumatologi og korsbåndsrekonstruktion samles et sted eller som een funktion pr. amt. Der er ingen lands-landsdelsfunktioner inden for vores felt, så faglige hensigtsmæssige koncentrationer, f. eks. af revisions ligament kirurgi må vi fortsat aftale indbyrdes.

Et andet formål med SAKS er jo at koordinere og samarbejde med hensyn til forskning. Vi har haft flere fælles projekter, hvoraf 2 kører stille og roligt. Det største projekt: bruskprojektet, har det ikke været muligt at få til at køre. Vi skal måske i selskabet diskutere, om vi vil yde en indsat for de fælles projekter og bakke op om dem. Vi mener, at dette er uhyre vigtigt, og det er vores eneste mulighed for fagligt at kunne markere os internationalt. Bestyrelsen hælder mest til, at vi fremover skal præsentere egne projekter som andre kan hægte sig på hvis de vil, frem for at bygge projekter op fra bunden.

Vores hjemmeside er teknisk kørt meget fint af Jens Ole Storm. Det har dog knebet lidt med det faglige input. Bestyrelsen har derfor vedtaget at drøfte mulige løsninger på dette, inkl. evt. nødvendige økonomiske midler med Jens Ole Storm i forbindelse med næste bestyrelsesmøde 23.8.01.

Selskabets økonomi er fornuftig, og kontingentopkrævningerne vil fremover foregå via DADL. Vi har været glade for samarbejdet med firmamedlemmerne., herunder sponsorvirksomheden i forbindelse med vores uddannelsesprogram. Både praktisk og økonomisk har firmaerne ydet en stor indsats for at realisere kurserne/symposierne.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab:

Blev fremlagt af Søren Skydt Kristensen, godkendt af revisor Gunnar Barfod.

Budget på symposier ligger typisk på 2-300.000,hvilket understøtter at der er behov for ca. 100.000 kr. kapital. Regnskab blev godkendt, kontingent næste år 400,- kr.

Nye medlemmer

Per Nyvold, Søren Kjeldsen, Tom Ringstrøm Nielsen.

Valg:

Uffe, Søren og Bent blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.

Gert blev valgt til suppleant for 2 år.

Gunnar Barfod blev valgt som suppleant for 1 år.

Evt:

Der ønskedes kalender for møder og længere indkaldelsesvarsel.

H Staunstrup forespurgte om det planlægges kursus i artroskopisk ankel kirurgi. Allan Buhl Nielsen svarede, at det ikke umiddelbart er planen, men at forslaget vil blive diskuteret i bestyrelsen.

H Staunstrup spurgte til kursus samarbejde med DOS. Bestyrelsen foreslår at SAKS kurser fremover CME klassificeres i DOS.