Referat af generalforsamling Ålborg 2002

Referat fra Generalforsamling

Torsdag den 2.maj, 2002 kl. 14.00

0. Velkomst.

Formanden Michael Krogsgaard bød velkommen til de 15 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen fra start. Han beklagede, at Ronny Lorentzen fra Umeå ikke kunne komme til det efterfølgende medlemsmøde. Programmet for dette var derfor ændret til et indlæg fra fellow i Liverpool Poul Tordrup og et fagligt indlæg fra Gert Kristensen om endoskopisk behandling af bløddelsskader.

1. Dirigent.

Steen Taudal blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indkaldt lovligt i henhold til selskabets vedtægter.

2. Formandens beretning.

Michael Krogsgaard glædede sig over en medlemsfremgang i selskabet. Blandt flere yngre læger i ortopædkirurgiske introduktionsstillinger er der stillet spørgsmål om SAKS  kun optager speciallæger som medlem af selskabet. Da dette ikke er tilfældet, har bestyrelsen stillet forslag til vedtægtsændring (se pkt. 7).

Selskabet gennemførte to vellykkede fuldtegnede kurser i Århus juni 2001 i Basal Artroskopi og Avanceret Knæledartroskopi. Efterårsaktiviteterne blev i øvrigt præget af afbud fra amerikanske undervisere grundet følgerne af 11. September. Brusksymposiet måtte desværre aflyses, og på medlemsmødet i november i Odense måtte Romain Seil erstatte Charlie Brown med et udmærket foredrag om resorberbare meniskfiksationssystemer.

I år er der igen planlagt to kurser i juni måned på Panuminstituttet i København. Skulderartroskopi kurset er fuldtegnet. Der er endnu ledige pladser på Basal Artroskopi kurset.

I 2003 afholdes kurserne i Odense. Udover kursus i Basal Artroskopi planlægges et kursus i Avanceret Ankel- og fodledsartroskopi. Sidstnævnte vil blive arrangeret i samarbejde med Fod- og Ankelkirurgisk Selskab.

SAKS har i det seneste år haft flere gode kontakter med DOS vedrørende ændringer af DRG takster for artroskopisk kirurgi og åben ligamentkirurgi, samarbejde omkring den nye struktur på årsmøderne i DOS,  planlægningen af de fremtidige A-kurser i Artroskopisk Kirurgi samt tilbud om udvikling af referenceprogrammer for f.eks. knæligamentskader.

Selskabet har nu afsat flere ressourcer for at forbedre hjemmesiden. Det er vigtigt, at medlemmerne også bidrager til at gøre hjemmeside dynamisk.

Der var tre kvalificerede ansøgere til det næste fellow-ship i Liverpool. Allan Larsen fra Ålborg blev valgt. Han skulle have startet sit ophold den 1. marts, men p.g.a. problemer med opholds- og arbejdstilladelsen, måtte han rejse hjem i en kort periode indtil problemet var løst. Han skulle dog nu være kommet i gang med arbejdet hos Vladimir Bobic.

Formanden takkede underviserne og arrangører af de forskellige møder og kurser der er afholdt i årets løb. Endelig en tak til de syv firmamedlemmer for den gode sponsorstøtte til kursusaktiviteterne.

Formandens beretning blev godkendt.

3 & 4. Regnskab og kontingent.

Blev fremlagt af Søren Skydt Kristensen. Indtægterne var 48.520 kr. og udgifter 43.498 kr. Overskuddet blev således på 5.022 kr. Formuen er nu på 94.009 kr. Kasseren anbefalede, at selskabet  bibeholdte en formue af denne størrelse og foreslog uændret kontingent på 400 kr. til næste år.

Regnskab og næste års kontingent blev godkendt.

5. Nye medlemmer.

Selskabet har fået 15 nye medlemmer i år. Formanden bød velkommen til disse.

En medlemsfolder er under udarbejdelse i bestyrelsen.

6. Valg.

Michael Krogsgaard og Allan Buhl var på valg – begge blev genvalgt.

7. Indkomne forslag.

Bestyrelsen havde følgende forslag til ændring af § 2 stk 1: som ordinært medlem kan optages enhver ortopædkirurg eller læge under ortopædkirurgisk uddannelse med særlig interesse for sportstraumatologi. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen.

Forslaget var begrundet i formandens beretning og blev vedtaget.

8. Evt.

Der var ingen kommentarer under eventuelt. Dirigent og formanden lukkede generalforsamlingen.

Referent

Allan Buhl

Den 26. Maj, 2002