Vedtægter for Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi.

Paragraf 1

Det er selskabets formål via samarbejde mellem medlemmerne og deres afdelinger:

–       at højne den sportstraumatologiske behandling

–       at udvikle og formidle endoskopisk behandling i bevægeapparatet

–       at initiere, formidle og støtte sportstraumatologisk forskning

–       at koordinere behandlingsprincipper og informationer

–       at formidle praktisk sportstraumatologisk uddannelse

–       at danne basis for internationalt samarbejde

Paragraf 2

Stykke 1

Som ordinært medlem kan optages enhver ortopædkirurg eller læge under ortopædkirurgisk uddannelse med særlig interesse for sportstraumatologi.
Anmodning om optagelse kan fremsendes skriftligt til bestyrelsen (sekretaer@saks.nu).(e-mail med navn, adresse, arbejdssted, titel, e-mail adresse og telefonnr.).
Bestyrelsen godkender optagelse i Selskabet med simpelt flertal.

Stykke 2

Som associerede medlemmer kan optages virksomheder med særlig interesse for sportstraumatologi. Disse kan ikke have stemmeret i Selskabet. Associerede medlemmer har ret til, at deltage i Selskabets arrangementer, kurser og lign. Anmodning om optagelse fremsendes skriftligt til Bestyrelsen. Bestyrelsen godkender optagelse.

Stykke 3

Æresmedlemmer udnævnes på ordinær Generalforsamling ved 2/3 stemmeflertal, efter motiveret indstilling fra Bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har stemmeret, såfremt de opfylder kravene til ordinært medlemskab.

Stykke 4

Ordinære medlemmer der overgår til pension bevarer stemmeretten, men fritages for kontingent fra førstkommende kontingentopkrævning

Stykke 5

Udlandsboende ordinære medlemmer bevarer stemmeret, men fritages for kontingent, såfremt de ikke arbejder i Danmark.

Paragraf 3

Selskabets bestyrelse vælges på Generalforsamlingen og består af 5 ordinære medlemmer, 1 yngre læge under hoveduddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi med særlig interesse for artroskopisk kirurgi og 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg 2 gange til i alt 6 år. Suppleanten er på valg hvert år. Yngre læge repræsentanten er på valg hvert år og skal på valgtidspunktet være yngre læge, men ikke nødvendigvis i hele valgperioden.

Paragraf 4

Det påhviler bestyrelsen, at planlægge mindst 2 årlige faglige møder. Bestyrelsen har mandat til, at beslutte indholdet af disse møder. Det tilstræbes, at disse møder afholdes i relation til DOS Kongressen om efteråret samt DIMS/FFI “Idrætsmedicinsk årskongres” om foråret.

Paragraf 5

Stykke 1

Der afholdes ordinær Generalforsamling hvert år med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Vedtagelse af næste års kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 1 intern revisor hvert 2. år (lige år) med mulighed for genvalg
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Stykke 2

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling annonceres på Hjemmesiden og indkaldes per mail senest 3 uger før Generalforsamlingen.

Stykke 3

Forslag som ønskes forelagt Generalforsamlingen skal stiles til Formanden og fremsendes skriftligt senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Stykke 4

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller gennem denne på forlangende af mindst 10 ordinære medlemmer.

Paragraf 6

Stykke 1

Bestyrelsen har mandat til, at varetage selskabets økonomiske interesser.

Stykke 2

Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for selskabets økonomiske forpligtelser.

Stykke 3

Næste års kontingent vedtages af Generalforsamlingen på grundlag af kvalificeret budget. Kontingentet betales i forbindelse med næste ordinære opkrævning i maj måned.

Stykke 4

Hvis et medlem efter 2 skriftlige rykkere stadig har restance ved årsskiftet, vil medlemmet blive ekskluderet. Medlemmet orienteres pr. mail.

Stykke 5

Bestyrelsen bemyndiges til, at fastsætte kontingent for associerede medlemmer.

Stykke 6

Rejser, som bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer foretager på Selskabets vegne, betales efter Statens regler.

Paragraf 7

Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges Generalforsamlingen og kræver 2/3 majoritet blandt de afgivne stemmer. Andre sager afgøres ved simpelt flertal.

Paragraf 8

Bestyrelsen har ansvar for, at der arrangeres færdighedskurser eventuelt i samarbejde med DOS, DIMS eller andre specialeselskaber.

Paragraf 9

Selskabet kan opløses på en ekstraordinær Generalforsamling ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte ordinære medlemmer og kun med 2/3 majoritet af afgivne stemmer for opløsning.

Paragraf 10

Ved opløsning af selskabet skal eventuel formue overføres til Dansk Ortopædisk Selskabs Fond (DOS Fonden) til uddeling efter ansøgning. Midlerne kan alene anvendes i overensstemmelse med SAKS’s formålsparagraf.

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 23/10 2013.